ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠨᠢᠭᠡ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠭᠦᠷᠡᠩᠳᠦᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ

ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠡᠶ᠃

                           (ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ)

ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ

ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

ᠳᠤᠷᠳᠤᠮᠠᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠠᠷ

ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠭᠠᠩᠠᠠᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ᠃

                          (ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ)

ᠡᠷᠪᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢ ᠪᠠᠨ

ᠡᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ

ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ

ᠭᠠᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

                          (ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ)


ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ


        ᠨᠢᠭᠡ


ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠴᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠊ᠭ᠍‍ᠬᠢᠷ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠭᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠫᠣᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠶᠠᠩᠪᠣ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠯᠡᠢ᠌ᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠭᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠢᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠨ ᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢᠮᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ① ᠊ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠭᠤᠨᠤᠳ ② ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠣᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ 《ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ᠂ ᠱᠠᠪᠢ ᠳᠠᠪᠣ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠨᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤᠠᠠᠤᠷ ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠣᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠯᠭᠦᠪ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠣᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ 《ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠦᠷ》᠂ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ》᠂ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》᠂ 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ》 ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠨ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠵᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ 《ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨᠤᠠᠠᠤ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠦᠰᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠨ ᠭᠤᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠤᠠᠠᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠤᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯᠢ ᠬᠠᠠᠠᠤᠤᠯᠢ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠷᠰᠭᠦᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠦᠰᠤ ᠪᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠸᠠᠩ ③ ᠊ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ④ ᠊ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠳᠠ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠭ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠱᠠᠠᠠᠰᠢᠨ ᠮᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠵᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠠᠮ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠰᠢᠨᠤᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠡᠢᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠢᠯᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠠᠠᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠭᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠢ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠷᠮᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠵᠢᠪᠠᠠᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠢ ᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡ᠃ ᠪᠢ ᠳᠤᠩᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠳᠤᠩᠪᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠩᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠣᠰᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠬᠤᠵᠤ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠤᠳᠬᠤᠵᠤ 《ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠳᠦᠩᠭᠦᠭᠡᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠠᠳᠠᠮᠤᠨᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠠᠠᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠵᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠦᠨ᠂ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠡᠳ᠋ ᠰᠢᠤ᠃

ᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠮᠤᠭ ⑤ ᠊ᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠮᠰᠢᠠᠠᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠤᠠᠳᠠᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠠᠵᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠳᠠ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ 

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠭᠤᠶᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠨᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠨᠳᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠳᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠭᠢᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠤᠰᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠢᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠣᠷᠭᠢᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠢᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ︖ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤ ᠠᠨᠢᠵᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠭᠦᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ ᠡᠵᠢ ᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠪ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠥᠨᠦᠷᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠦᠰᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ 《ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠠᠩᠠᠠᠠᠢ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠠᠳᠢᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠦᠷᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠨᠦᠰᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠡᠨᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠂ ᠬᠤᠮᠰᠠ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠩᠭᠡᠷ ᠳᠦᠩᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠌ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠭᠤᠮᠪᠣ ⑥ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠨᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠥᠮᠦᠭᠡᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠴᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠠᠠᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠠᠠᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠳᠤ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠ ᠨᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ 《ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠠᠠᠵᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠪᠣᠰᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠪᠢᠰᠴᠤ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠠᠠᠠᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭᠤᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠨᠠᠳᠠ ᠫᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠳᠤᠩᠠᠠᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠁ ᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠨ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠣᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠭᠦ᠋ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠴᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠪᠣ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠠᠠᠤᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠥᠩᠭᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ 《ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠪᠠᠴᠤ᠂ 《ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ》 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃


ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢ᠄

① ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤᠳ᠃

② ᠭᠤᠪᠢ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠰᠤᠮᠤ᠃

③ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠪᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠃

④ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠳᠦᠳᠤᠪᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ᠃

⑤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠢᠳᠠ ᠣᠷᠭᠢᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠭᠤᠰᠤᠷᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

⑥ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ᠃ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 81433
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁