ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠄ 《ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》
1
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠰᠡᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶ᠋‍ᠢᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠥᠷ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠣᠰᠴᠣ ᠨᠠᠶ᠋‍ᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠦᠯ ᠦᠢᠮᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠮᠣᠷ ᠯᠣᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠊ᠧᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠰᠥᠨᠭ᠍ᠨᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠥᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥᠨ ᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠰ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠲᠠᠩᠴᠤᠢᠷ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠨᠭ᠍ᠮᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠣᠳᠡᠢ ᠵᠤᠷᠠᠮ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠢᠰᠴᠠᠢ᠃

ᠴᠣ᠊ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ︽ᠪᠢ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠰᠢᠤ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠵᠦ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠦᠬᠥᠯᠵᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠥᠨᠭ᠌ ᠲᠥᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠣ ︽ᠲ᠋ᠨ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲ᠋ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠯᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠩᠴᠤᠢᠷ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠮᠵᠥᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠭᠣᠨ ᠢ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠱᠠᠠᠠᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠥᠷ ᠤᠳ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲ᠋ᠠᠩᠴᠤᠢᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠯᠦᠤ ᠨᠢ ᠴᠣᠭᠣᠷᠣᠵᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠣᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠠᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠣᠳᠣᠠᠴᠣᠤ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠮᠣᠷ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ︽ᠣᠣᠭᠣᠵᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠡᠬᠡ᠂ ᠪᠢ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠥᠤ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ᠃ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠣᠠᠬᠥᠬᠥᠯᠬᠥ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠥ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠫᠦᠷᠪᠥ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠣᠣᠭᠣᠵᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠡᠬᠡ᠃ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠵᠢᠨ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠯᠪᠢᠬᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠬᠥᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ︽ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ︾᠂ ︽ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ︾ ᠶᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠡᠯᠬᠡ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠷ ᠲᠦᠬᠥᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠪᠦᠲᠦᠬᠥᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠥᠨ ᠳᠦᠷᠢᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠢ ᠦᠬᠡ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠣᠬᠡᠣᠠᠬᠥ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠥᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠬᠥᠵᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠥᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠶ᠋‍ᠢᠰᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠣᠣᠪᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠣ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠵᠣ ᠴᠠᠯᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠷᠬᠢᠯ ᠪᠦᠲᠦᠬᠥᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠲᠥᠨᠳᠡᠷ ᠲᠠᠠᠳᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠣ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠥᠷᠠᠬᠡᠢ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ︽ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠣᠭᠠᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠭ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠦᠪᠥᠲᠦᠨᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠰᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠬᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠥᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ︽ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ᠁︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠣ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠣᠠᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠥᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠴᠢ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠣᠠᠳᠠᠭᠣᠯᠴᠢᠨᠠᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠰᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠢ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠡᠬᠥᠯ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠲᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠬᠡᠥᠨ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠲᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠣ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠢ ᠣᠠᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠶᠥᠨ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠴᠤ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠠᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠣ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠣᠠᠠᠳᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠰᠢ ᠭᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠬᠡᠬᠥᠨ ᠴᠢᠬᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠨᠥᠷ ᠡᠡᠨᠭ᠍ᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠲᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠮᠳᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠳ ︽ᠵᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠢᠶ᠋‍ᠮᠣ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ᠁︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠢᠪᠡᠬᠡᠨᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠣᠷ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠥᠷᠥᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠥᠳᠡ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠊ᠳᠧᠨᠭ᠌ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠣ ︽ᠴᠢ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰᠬᠡ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠱᠣᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠳᠣᠷᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠭᠣᠠᠠᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠣᠭᠠᠳ ᠲᠥᠯᠬᠢᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠬᠥᠯᠬᠡ ᠲᠥᠰᠢᠵᠦ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠰᠢ ᠲᠥᠯᠬᠢᠬᠥ ᠵᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠬᠢᠯᠣᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠨᠢ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠵᠠᠰᠬᠢᠨ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠣ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠤᠪᠡᠯᠡᠨᠭ᠌᠂ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠲᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠥ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠯ ᠭᠣᠶᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠵᠤᠪᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠣᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ︽ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠭᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠬᠠᠠᠴᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠡᠪᠥᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶᠡ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠨᠭ᠍ᠨᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠦᠨᠥᠰᠥᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠵᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠬᠥᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠭᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠦᠳᠥᠯᠵᠦ ᠬᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠠᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠠᠳᠠ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠨ ︽ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠪᠡ᠃

︱ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠦᠳᠡᠬᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠭ᠍ᠨᠡᠬᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠰ ᠢᠨᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠣᠮᠠᠯ ᠣᠰᠣ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠠᠵᠢᠭᠣᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠭᠣᠵᠣ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠥᠷᠪᠡ᠃

︱ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠪᠢ ᠣᠣᠭᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠠᠠᠵᠣᠮ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠰᠢᠷᠥᠬᠥᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠣᠯᠪᠢ ᠲᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠠᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠮᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠦᠨᠳᠡᠢᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠳ ︽ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠣᠭᠣ᠂ ᠡᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠠᠳᠡᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠰᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠠᠵᠦ ᠪᠦᠬᠥ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠯᠤ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠥ᠂ ᠦᠯᠤ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠬᠥᠷᠬᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠡᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠭᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠴᠣᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠳ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠯᠬᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭ ᠣᠴᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠠᠪᠠᠠᠠᠢ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠡᠰᠥᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠰ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠡᠥᠨ ︽ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠴᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠰᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠠᠳᠥᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠨᠣ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ︾ ᠴᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠦᠮᠣᠬᠡᠷᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠠᠭᠣᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠮᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠪᠢᠰᠢ︕

ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠦᠬᠥ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠵᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠵᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠃

︱ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠲᠠᠷᠠ ᠠᠰᠠᠮᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠢᠭ᠍ᠯᠢᠮ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠣ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠵᠠᠡᠭ᠍ᠬᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠳᠠᠵᠣ ᠬᠦᠮᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠣᠢᠷᠠᠳᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ᠄

︱ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠡᠷᠬᠢᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠡᠮ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠭᠦᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠥᠨ ᠦᠰᠥᠷᠥᠨ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠥᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠲᠤᠭᠳᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠵᠦᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠵᠣ᠄

︱ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠪᠠᠠᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠲᠥᠯᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠶᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠮᠥᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠠᠵᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠣᠳᠠᠭᠣ ᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ᠍ᠬᠥ ᠬᠡᠥᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠣᠴᠣᠷᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠷᠵᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠵᠢ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠳᠠ ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠬᠢᠰᠬᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠥ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠦᠬᠡ ᠮᠠᠳᠣ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠳᠣ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠢᠨᠣ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠦᠯᠳᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠥ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠡᠭ᠍ᠭᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠯᠵᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠣᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︽ᠬᠣᠳᠠᠯ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠪᠢᠯᠠ᠃

︱ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠪᠦᠷᠬᠥᠪᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠯ᠂ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠯ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ︽ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠶᠠᠩᠬᠠᠨ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠥᠷᠢᠵᠦ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ᠌ ᠣᠮ ᠬᠣᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠᠪᠬᠢᠯ᠎ᠠ᠃

︽ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠭᠠᠴᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠲᠣᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠰᠢᠬᠥ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠨ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠣᠯ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠥᠷᠣᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠠᠳ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠣᠳᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭ ᠮᠥᠷᠬᠥᠯᠲᠦᠪᠡ᠃

︱ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠥᠷᠥᠨ ᠪᠠᠭᠣᠵᠣ ︽ᠲ᠋ᠨ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠷᠣᠠᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠷᠣᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠳ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠷᠭᠠᠢ ᠲᠠᠰᠢᠭᠣᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠯᠪᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠱᠣᠣᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢ ᠦᠮᠣᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠣᠪᠣᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠨ ᠣᠨᠠᠵᠣ ᠵᠠᠠᠴᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠭᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠴᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠦᠲᠦᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ︽ᠮᠠᠭᠣ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ  ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠣᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ︽ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ᠂ ᠨᠦᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠲᠠᠭᠣ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠣᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠠᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠠᠣᠣᠯᠢ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠱᠠᠪᠢ ᠲᠠᠪᠣ ᠳᠤ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠥ ᠬᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠯᠣᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠨᠢ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠬᠡᠥᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠴᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠭᠣᠯᠳᠣᠮᠠᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠠᠣᠣᠯᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠮ ᠬᠢᠬᠥ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠣ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠯᠣᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠳᠡᠨ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠣᠭᠣᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠳᠬᠡᠬᠥᠯᠥᠨ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠷᠠᠠᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠢᠬᠥ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠨ ᠶᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠬᠡᠯᠳᠥᠷᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠦᠯᠥᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ  ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠣᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠣᠯᠳᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠲᠥᠷᠣᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠣ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠬᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠡᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠣᠠᠠᠳᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠨᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠠᠵᠢ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠠᠯᠠᠠᠣᠮ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠬᠥᠨ ᠦᠬᠥᠬᠥ ᠳᠤ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠣ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠥᠷᠴᠢᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠢ ᠵᠠᠨᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠠᠳᠡᠢ ᠴᠤ ᠢᠪᠴᠣᠤ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠠᠳᠠᠨ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠣᠰᠣ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠱᠣᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ  ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠣ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠮᠡᠨᠭ᠍ᠨᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠥᠰᠪᠡ᠃

︱ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖

︱ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠃

︱ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠ ᠦᠨᠦᠳᠥᠷ ᠬᠣᠨᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣ ᠯᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃

︱ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠬᠣᠨᠣᠵᠣ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠡᠬᠡᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠣᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠷᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠳ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠠᠳᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠣᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠣᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠣᠬᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠰᠢᠭ ᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠤ ᠣᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠁ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠠᠴᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠱᠣᠳᠣᠷᠣᠨ ᠠᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠬᠥᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ︽ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠪᠣ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠡᠪᠯᠠᠬᠥᠯᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠢ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠶ᠋‍ᠢᠳᠥᠭᠰᠡᠨ᠃

︱ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃

︱ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠰᠢᠭᠠᠳ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠁ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠡᠭ᠍ᠬᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠣᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠦ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠳᠠ ᠬᠣᠨᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠣᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠬᠡᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠣᠶᠣᠵᠣ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠣ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠠᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠄

︱ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ᠁ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠨᠢ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠲᠡᠶ ᠲᠥᠯᠠᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠬᠥᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠡᠬᠡᠴᠢ ᠡ᠂ ᠮᠢᠨᠣ ᠠᠪᠣ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠶᠣᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠳᠣ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠡᠭ᠍ᠬᠥᠷᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ᠣᠷᠣᠵᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠬᠥᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠱᠡᠭᠠᠵᠡᠨᠭ᠌ ᠲᠦᠬᠥᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠦᠪᠪᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠣᠣᠭᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠬᠢᠴᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠦᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠡᠯᠡᠨᠭ᠌᠂ ᠵᠢᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠴᠢᠷᠴᠣ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠷᠴᠢ᠃ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠵᠦ ᠬᠣᠨᠣᠭᠠᠳ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠣ ᠬᠣᠨᠣ ᠯᠠ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠬᠥᠢ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠲᠣᠷᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠠᠮᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠰᠡ ᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠶᠥᠣᠳᠡᠨᠭ᠌ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠠᠵᠠ ᠣᠣᠭᠣᠪᠠ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠰᠡᠪᠥᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠣᠭᠣᠨ ᠦᠨᠥᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠨᠢᠭ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠠᠶᠠᠯᠣᠨ ᠰᠡᠷᠬᠥᠪᠡ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠥᠷᠥᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠡᠭ᠍ᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ᠡᠪᠥᠳᠥᠭ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠭᠠᠷ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠬᠥ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠭᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠣᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠍ᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠨᠣᠪᠠ᠃ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠡᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠯᠣᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠡᠥᠨ ᠣᠷᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠣᠬᠡ ᠵᠢᠣᠠᠬᠥᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪ ᠡᠴᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠪᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠭᠣ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠮᠣᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠬᠡᠥᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠯᠩᠯᠠᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠮᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠯᠳᠣᠯᠣᠨ ᠦᠭᠴᠦ ︽ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠬᠡᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠣᠨᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ᠴᠢ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠥᠷᠣᠪᠡᠴᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠳᠴᠣ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

︽ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠦᠭ᠍ᠯᠢᠬᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠰᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠥᠰᠤ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠᠠᠠᠠᠨ ᠣᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠣᠳᠣᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠳᠠᠨ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠬᠢᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 353
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04