ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠴᠠ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ

ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠩᠭᠧᠯᠰ


ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠡᠴᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠡᠵᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠢ ᠡᠯᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠪᠠᠴᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃

ᠡᠨᠡ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ 《ᠠᠵᠠ ᠵᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠨ》 ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷ 《ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠡᠶᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠋ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠡᠡᠩᠭ᠋ᠡᠢ᠌ᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ 《ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ》 ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠷ ᠥᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ 《ᠠᠵᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠢᠪᠠᠭᠡᠵᠤ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠄ 《ᠠᠵᠠ ᠵᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠦᠨᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠯᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠨᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ 1840 ᠣᠨ ᠤ ᠹᠷᠠᠠᠼᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠠᠲ᠋ᠸᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠦᠳᠡᠷᠠᠭᠦᠬᠡᠨ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠭᠧᠯᠢᠲ᠋ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠣᠷᠤᠭ ᠭᠤᠶ‍ᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠠᠲ᠋ᠸᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠯᠤᠵᠤ᠄

《ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠵᠢᠭᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠠᠭ ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠵᠢᠭᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠹᠷᠠᠩᠺ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤ᠂ ᠮᠥᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠹᠷᠠᠩᠺ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠬᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠡᠳᠥᠢᠴᠢᠨᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠬᠤᠠᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠡᠭᠦ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠳᠦᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠭᠠᠵᠢᠨ 《ᠡᠨᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠡᠲ᠋ᠸᠷ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠳᠤᠭᠤᠮᠰᠦᠷᠯᠡᠵᠤ 《ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠡᠳᠦᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠳᠠᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠣᠮᠳᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠤᠷᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠷᠳᠢᠭ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠦᠰᠦ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠡᠵᠢᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠦᠨᠦ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠤᠠᠬᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠡᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠪᠣ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠠᠲ᠋ᠸᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠡᠵᠢᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠹᠷᠠᠩᠺ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠡᠭᠧᠯᠢᠲ᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠮᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠄

《ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠦᠯᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨᠠᠢ ᠮᠤᠩᠳᠠᠬᠤ ᠡᠡᠵᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠠᠲ᠋ᠸᠷ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠳᠠᠢ ᠮᠡᠭᠧᠯᠢᠲ᠋ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠨᠡᠢ᠌ᠭᠦᠭᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠠᠲ᠋ᠸᠷ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠳᠧᠭᠨᠢᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠠᠲ᠋ᠸᠷ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ 《ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ》 ᠡᠴᠡ ᠦᠭ‍ᠭᠦ 《ᠡᠡᠵᠡ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ》 ᠊ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠡᠭᠧᠯᠢᠲ᠋ ᠴᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭᠤᠤᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠴᠢ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ 30% ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠴᠡᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ 40% ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ 70% ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠴᠢ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ 30% ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠢᠠᠳᠠᠰᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ 30%ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ 《ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ》 ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ 《ᠳᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠢᠡᠳᠡᠰᠤ》 ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ᠋ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6923
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29