ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ 1446 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1454 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠭ᠌ (ᠡᠡᠪᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ) ᠲ᠋ᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠳᠠᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠠ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠤᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠢ ᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠢᠷᠠᠳᠴᠦᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯᠴᠤᠳ ᠥᠢᠷᠡᠳ ᠢ ᠪᠤᠳᠡ ᠨᠢᠷᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠵᠡ ᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠤᠨ (1457) ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠦᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠥᠢᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ᠂ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠡᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ (1460) ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ (1461) ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᡁᠸᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ 1462 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1465 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠲᠡᠶ ᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠦᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠱᠢ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ 1454 - 1465 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 4033
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23