ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠄ 《ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》
1
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ

ᠭᠣᠳᠣᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠭᠠᠩ  ᠤᠨ ᠡᠬᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠱᠠᠯᠠ᠂ ᠫᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠲᠡᠬᠡᠪᠥᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠷ ᠯᠣᠣᠯᠢ ᠴᠣᠠᠠᠣᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠬᠠ ᠶᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠣᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠥ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠭᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠴᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠳᠡᠬᠢ ᠊ᠳᠧᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ᠂ ᠲᠥᠯᠠᠬᠡ ᠬᠢᠷᠥᠬᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠴᠦᠮ ᠯᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠥᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠰᠥ᠋ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠪᠡᠴᠤ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢᠡᠭ ᠬᠣᠪᠢᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠥ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠲ᠋ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠴᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠥ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠪᠢᠡᠭ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠰᠥ᠋᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠦᠷᠥᠮ᠎ᠡ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠥ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠳ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠥ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ︽ᠴᠢ ᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠥ ᠦᠦ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠬᠥ ᠦᠦ︖︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠡᠬᠥᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠥᠤ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ︽ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠵᠠᠡᠭ᠍ᠬᠢᠲᠦᠡᠨᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠥᠰᠥᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ︽ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠯ ᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠨ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠦᠬᠥ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠣ ︽ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠣᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠬᠥᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠬᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠬᠡᠨ ᠮᠥᠰᠥᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠵᠣ ︽ᠲ᠋ᠨ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠣᠠᠵᠢᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠦᠶᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠦᠬᠥ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠣᠬᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ︽ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠬᠥᠬᠡᠷᠳᠡᠵᠦ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠶᠣᠵᠣ ᠨᠦᠬᠥᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ︽ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠯᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠷᠡᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠨᠢᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠬᠥᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠡᠰᠠᠬᠥ ᠶᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠰᠣ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ᠂ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶ᠋‍ᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠠᠬᠥ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠢᠵᠣ ︽ᠮᠢᠨᠣ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠣᠮ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠣ ᠴᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠥ ᠳᠤ ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠲᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠲᠤ ᠲᠠᠩᠴᠤᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥ ᠦᠭ᠌ ᠯᠠ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠱᠡᠯᠳᠡᠨᠭ᠌ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠬᠡᠥᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠱᠡᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠶᠣᠮ ᠦᠦ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠪᠠ᠃

︱ ᠣᠮᠣᠭ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠪᠣᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︕ ᠲᠠᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

︱ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠰ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠬᠥᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠶᠣᠠᠠᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠣ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠡᠨᠠ ᠴᠣᠷ ᠴᠣᠷ ᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠥᠭ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠮᠵᠢᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠯᠣᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠤ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠶᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠦᠳᠥᠯᠥᠨ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠥᠯᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠨᠢᠬᠡᠠᠳᠡ ᠯᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠦ ᠡᠷᠬᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠬᠡᠥᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠲᠦᠬᠡᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠬᠦᠢᠴᠡᠬᠡᠥᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠫᠣᠣᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠣᠷᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠭᠣᠵᠣᠭᠣᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠴᠢᠨᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠢ᠂ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠮᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠲᠣᠬᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠁ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖

︱ ᠲᠠᠷᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ᠃ ᠲᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠬᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠴᠣᠠᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠬᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠲᠠᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠦᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠣᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠣ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠶᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠣ᠊ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠮᠤᠩᠬᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠣᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦ ᠡᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠣᠷᠣᠢ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠥ ᠦᠦ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠬᠥ ᠦᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠥᠭ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠠᠬᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠦ ᠬᠡᠥᠨ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠢ ᠱᠣᠣᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠠᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠤ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠱᠣᠣᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠭ᠍ᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠳᠡᠢᠢᠯᠬᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠱᠣᠣᠮᠠᠷ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠥᠡᠭ᠍ᠵᠥᠨ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠵᠢᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮᠰᠣ ᠪᠤᠷᠤᠤᠬᠠᠢ ᠱᠣᠣᠮᠠᠷ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠶᠦᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠳᠣ ᠰᠣᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠱᠣᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

︱ ᠶᠥᠡᠭ᠍ᠵᠥᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ᠂ ᠵᠢᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠤᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠣᠯᠵᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠭᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠥᠨ᠂

︱ ᠪᠢ ᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠣ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠠᠣᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠱᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠬᠦᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠥᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠦᠬᠥᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥᠨ ᠴᠦᠬᠥᠴᠡ᠂ ᠵᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠨᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠲ᠋ᠤ ᠦᠯᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠴᠣᠬᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠢᠯᠳᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠠᠮᠢ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠳ ᠪᠣᠱᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠠᠣᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠥ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠷᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠷᠯᠣᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠣᠰᠢᠭᠣ ᠵᠤᠭᠣᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠡᠭ᠍ᠳᠥᠷᠪᠡ᠃

︱ ᠬᠡᠬᠡᠠᠳᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠳ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠲᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠰᠢᠭᠣ᠁ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠣᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠡᠨᠭ᠍ᠨᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠣᠪᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠦᠶᠥᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠥᠷᠥᠨ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠳ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠰᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠲᠡᠰᠥᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠣᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠫᠦᠠᠲᠦᠣᠵᠡ ᠲᠡᠶ ᠱᠥᠯᠤ᠂ ᠪᠣᠣᠵᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠡᠶ ᠪᠡᠷᠡᠭᠡᠰᠡᠢ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠠᠮᠨ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠳᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠬᠡᠳᠡᠰᠤ ᠴᠠᠳᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠬᠥᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠨᠦᠬᠥᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠨᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠨ ᠲᠣᠷᠯᠣᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠦᠲᠦᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠪᠣᠷᠣᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠠᠬᠡ ᠬᠢᠷᠥᠬᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠮᠣᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠦᠳᠥᠯᠣᠬᠡᠥᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠥᠬᠥᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠠᠵᠦ ᠵᠠᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠵᠠ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷᠥᠡᠭ᠍ᠬᠥᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠬᠥᠯᠬᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠢᠠᠵᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠯᠳᠣᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠣᠠᠠᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠣᠳᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠨᠡᠨᠵᠢᠡᠭ ᠭᠠᠠᠠᠠᠢ ᠬᠦᠯᠢᠮ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠲᠦᠷ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠲ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠣᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠬᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠣ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠠᠠᠴᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠠᠭᠣ ᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ︽ᠴᠢ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠢᠪᠡᠬᠡᠨᠡᠬᠡᠥᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠡᠭ᠍ᠨᠡᠨ᠂ ᠭᠣᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠠᠠᠠᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠥ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠰᠢᠪᠳᠣᠷ ᠦᠨᠤᠷᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠬᠣᠷᠣᠰᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠣᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠬᠥᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠣ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢ ᠲᠦᠬᠥᠷᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠬᠥ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠬᠣᠠᠵᠢᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠬᠥ ᠦᠦ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠩᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠠᠳᠣ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠤᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ︽ᠲᠠᠯᠢᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠦᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠨᠢ ︽ᠲ᠋ᠨ ᠲᠥᠷᠪᠡᠬᠥᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠦᠵᠡ ᠯᠠ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠤᠳᠣᠭᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠯᠠ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠠᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠬᠣᠯᠴᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠵᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠬᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠣᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠳᠠᠵᠣ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

︱ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠣᠷᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠢᠯᠡᠬᠥᠤ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖

︱ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠬᠡᠨ ᠮᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ︖

︱ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠮᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠪᠣᠢ᠂ ᠢᠶ᠋‍ᠮᠣ ᠰᠢᠳᠣ ᠲᠡᠶ ᠬᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠡ ᠬᠡᠥᠨ ᠨᠦᠲᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠮᠠᠨ ᠨᠢᠴᠥᠬᠥᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠱᠣᠣᠯᠠᠵᠣ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠᠮᠠᠢ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠠᠭᠠᠬᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠶᠥᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ︽ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠦᠴᠥᠬᠡᠳᠥᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠷᠢᠵᠣ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠥᠭᠳᠡᠬᠡᠥᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠭᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠠᠳᠣᠷᠣᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠨᠢᠴᠥᠬᠥᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠵᠤᠪᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠬᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠵᠣ ᠰᠣᠯᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ︽ᠡᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠵᠤᠳᠣ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠤᠳᠣᠠᠠᠤ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠴᠠ᠂ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠷᠠᠳᠴᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠥᠷᠠᠬᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠳᠣᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠭᠣᠵᠣ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠴᠣ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠰᠣᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠬᠦᠶᠥᠪᠡ᠃

ᠲᠠᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠳᠪᠠᠴᠣ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠤ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠥᠯᠪᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 248
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04