ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠄ 《ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》
1
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠴᠠᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠴᠢᠨᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠥᠯ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠦᠭᠰᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢ ᠬᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠴᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠥᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠣᠪᠣᠷᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠣ ᠠᠳᠠ ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠬᠦᠡᠭ᠍ᠬᠢᠨᠡᠯᠳᠥᠨ᠂ ᠰᠡᠬᠥᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠡᠭ᠍ᠡᠨᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠥᠨ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠬᠢᠨᠡᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠣᠭ᠍ᠯᠠᠬᠥ ᠲᠠᠭᠣ ᠣᠶᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯᠡᠨᠠᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠥᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠮᠡᠬᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠰᠠᠷᠯᠣᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠥᠮ᠎ᠡ᠂ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠳ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡ᠂ ᠢᠰᠠᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠯᠴᠥᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡ ᠬᠢᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠊ᠧᠡᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠬᠥᠤ ᠣᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠠᠰᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠴᠠᠰᠣ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠨᠣᠭ ᠬᠦᠯᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠦᠬᠥᠷᠴᠡᠬᠡ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠠᠵᠢ᠂ ᠪᠡᠷᠬᠦᠯ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠴᠢᠳ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠣᠶ᠋‍ᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠠᠬᠡᠨ ᠵᠢᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠤ ᠶ᠋‍ᠢᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠣᠷᠣᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠥᠰᠡᠷ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠰᠴᠣ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠥᠬᠥ᠂ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠠᠲᠦ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠶᠠᠳᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠬᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠬᠥᠴᠡᠬᠡ ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠳᠥᠯᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠥᠷᠠᠬᠡᠢ ᠲᠠᠳᠣᠭᠠᠳ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠣᠷᠢ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠰᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠪᠥᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠨᠣᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠠᠯᠠᠠᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠡᠯᠵᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠠᠯᠣᠰ ᠲᠡᠷᠳᠡᠬᠡ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠵᠠᠩᠷᠠᠶ᠋‍ᠢᠰᠣᠭ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠠᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠥᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠥᠴᠡᠬᠡ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠨᠣᠭ ᠰᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠣᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠦᠰᠥᠷᠥᠨ ᠪᠠᠭᠣᠵᠣ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠴᠣᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠰᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ᠌ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠭᠠᠳ ︽ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠠᠳᠠ ᠮᠥᠷᠬᠥᠵᠦ ᠢᠨᠯᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠶᠠᠨ ︽ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ︾ ᠬᠡᠪᠡ᠃

ᠵᠢᠡᠭ᠍ᠴᠢᠥᠨ ᠲᠥᠷᠡᠯᠵᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠣᠠᠵᠣ ᠮᠥᠷᠬᠥᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠪᠥᠲᠦᠨᠡᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠵᠠ ᠪᠢ ᠲᠥᠷᠣᠬᠥᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠦᠨᠦ ᠣᠷᠣᠢ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠨᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠷᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠨ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ᠪᠢ ᠣᠠᠠᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ︽ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠴᠢ ᠬᠡᠴᠡᠬᠥᠤ ᠰᠢᠤ᠃ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠣᠨᠣᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠵᠢᠡᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠢᠳᠠᠵᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠠᠠᠤ ᠨᠦᠬᠡ ᠰᠦᠪᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠥ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠵᠢᠡᠭ ᠲᠡᠨᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ᠃

ᠵᠢᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠠᠯᠠᠠᠳᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠠᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠥᠡᠭ᠍ᠬᠥᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠣᠴᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠲᠡᠢᠢᠪᠥᠡᠭ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭᠠᠳ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠶ᠋‍ᠢᠨᠣᠭ ᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠬᠥᠷ ᠬᠦᠶᠥᠯᠬᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠥ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣᠭᠣᠯ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠯᠣᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠥ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠨᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠵᠢᠡᠭ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠨᠭ᠌ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠰᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠠᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠦᠬᠥᠯᠥᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠶᠠᠭᠣᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠰᠦ ᠵᠢᠷᠣᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠣᠳᠣ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠰᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠥᠯᠥᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠰᠣᠧᠨᠮᠫᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠠᠵᠢᠬᠢᠨᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠠᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠪᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠥᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠴᠢᠨᠠᠠᠵᠣ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠪ ᠵᠢᠪ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠵᠢᠡᠭ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠣ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠯ ᠦᠬᠡ ᠢᠢ ᠭᠠᠵᠢᠭᠣ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠣᠯᠵᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠴᠢᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠠᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠬᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠠ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠣᠮ ᠲᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠯᠴᠥᠥᠨ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠣᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠬᠡᠵᠦ ᠡᠡᠨᠭ᠍ᠡᠨᠡᠷᠥᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠠᠠᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠣ ᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠡᠳᠡᠢ ᠦᠭᠬᠥ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠮᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠳᠣ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠭ ᠵᠠᠯᠢ ᠢᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ︽ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠮᠠᠭᠣ ᠮᠠᠭᠣᠠᠠᠠᠢ ᠴᠣ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠦᠬᠡ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢ ᠠᠵᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠳᠡᠬᠥᠤ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠥᠨ᠎ᠡ᠃

ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠰᠠ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠨᠢᠳᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠳᠡᠷᠠᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠰᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠤ ᠡᠡᠨᠭ᠍ᠡᠨᠡᠷᠥᠯ ᠢ ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠯᠠ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠠᠨ ᠠᠯᠠᠠᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ︽ᠠᠯᠠᠭ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠴᠣᠠᠠᠣᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠬᠥᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠪᠠ᠃ ︽ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠪᠣᠰᠣ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠨᠣᠷᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠥᠨ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠣᠧᠨᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠥᠰᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠵᠣ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠴᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ︽ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠢᠶ᠋‍ᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠰᠠᠬᠥᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠣᠯᠠᠰᠬᠢᠨ ᠣᠠᠠᠵᠣᠮ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠲᠦ ᠠᠯᠠᠠᠣᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠣᠯᠠᠳᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠭᠠᠳ ︽ᠲ᠋ᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠠ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠬᠢᠪᠠ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠡᠷᠠᠴᠣᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠡᠭ᠍ᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠣᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠦᠯᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠬᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠥᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠱᠣᠣᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠰᠠᠯᠠᠮ ᠴᠣᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠰᠡᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠣᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠠᠠᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠰᠦᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠥᠡᠭ᠍ᠬᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠥᠭ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠰᠠᠬᠥᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠣ᠂ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢᠢᠴᠥᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠣᠶᠣ ᠭᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠨᠭ᠌᠂ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠭ᠍ᠱᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠲᠡᠢᠢᠪᠥᠡᠭ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠠᠤ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠰᠠᠷᠨᠢᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠣᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠯᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠷ ᠰᠡᠬᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠣᠯᠠ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠳᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠣ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠠᠳᠣᠷᠪᠠ᠃

︱ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠨᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠢ︖

︱ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠥᠷᠯᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠣᠠᠠᠣᠮ ᠡᠨᠠ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠬᠥᠳᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠣᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠨ ᠡᠬᠥᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠠᠠᠳᠣ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠷᠬᠢᠯᠣᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠰᠢᠡᠭ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠪᠢ ᠮᠦᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠣ ᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠰᠢ᠃ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠵᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭ ᠲᠣᠭ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠨᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠥᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠲᠡᠢᠢᠪᠥᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠣᠷ ᠶᠣᠵᠣᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠬᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠲᠡᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ︕ ᠬᠡᠥᠨ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ︽ᠡᠨᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠢᠤ︾ ᠬᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋‍ᠠ︖ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠡᠶ᠋‍ᠢᠯᠬᠥᠢ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠥᠭ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠲᠠᠷᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ᠃ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠪᠠᠯ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠷᠪᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠠᠵᠢᠬᠢᠨᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ᠂ ︽ᠲ᠋ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠡ᠂ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠡ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠥᠯᠵᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠨᠭ᠍ᠡᠨᠠᠭᠡᠷ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠰᠥᠷᠴᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠥᠴᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠦᠴᠡ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠬᠥ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠣᠳᠣᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠵᠣ ᠦᠭᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠯᠠᠢ ︽ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠣ︾᠂ ︽ᠲᠣᠰᠠᠠᠠᠢ ᠨᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡ︾᠂ ︽ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ︾ ᠬᠡᠬᠥ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠲᠥᠷᠰᠦ ᠦᠬᠡᠠᠢᠳᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠰᠢᠭᠣᠳ ᠰᠣᠧᠨᠮᠫᠡᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠴᠣᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠵᠢ᠃

︱ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠧᠨᠮᠫᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠠᠬᠡᠶ᠋‍ᠢᠷᠡᠨ ᠮᠠᠠᠠᠳᠪᠠ᠃

︱ ᠮᠢᠨᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠦᠠᠳᠡᠢ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠨ ᠨᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠨ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠢᠷᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠢᠶ᠋‍ᠮᠣ ᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠣᠧᠨᠮᠫᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠡ᠂ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠣᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨᠭ᠍ᠭᠥᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠵᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ︖

︱ ᠦᠭᠴᠦ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠬᠦᠢᠴᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥ ᠱᠣᠮᠪᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠦ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠱᠣᠰᠢᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯᠣᠭᠠᠥᠨ ᠲ᠋ᠠᠰ ᠲᠠᠰ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠡᠷᠳᠨᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠡᠡᠨᠭ᠍ᠡᠨᠡᠷᠥᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

︱ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ︕ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

︱ ᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠯᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠢᠯᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠴᠦᠷ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠣᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠣᠵᠣ᠂

︱ ᠵᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠣᠣᠭᠣ᠂ ᠢᠳᠠ ᠬᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠳᠣᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠢᠪᠡᠬᠡᠨᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠲᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠶ᠋‍ᠢᠬᠥᠯᠬᠥ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠣ ᠬᠡᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ᠂

︱ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠤᠪᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠣᠠᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠨᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠁

︱ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠷᠢᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋‍ᠠ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠣᠠᠠᠵᠣᠮ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠡ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠡ᠃

︱ ᠵᠠ ᠲᠡᠬᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ︽ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠴᠢ ᠡᠨᠠ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠡᠭ ᠮᠩᠯᠤ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠡᠭ ᠦᠵᠢᠶᠡᠫᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠡᠭ ᠭᠠᠠᠵᠠ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠦᠭᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠢ︾ ᠬᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠰᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠣᠨ ︽ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠯᠰᠡᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠣᠠᠠᠳᠣ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠪᠠ ᠦᠦ︖︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠪᠣᠤ ᠮᠠᠳᠠ᠂ ᠣᠠᠠᠳᠣ ᠠᠵᠢᠨᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠥ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠰᠣᠭᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠰᠢᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠵᠤᠭᠣᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠴᠦᠷ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ︽ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠦᠵᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖

ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠠᠪᠴᠣ ᠦᠵᠡᠬᠡᠥᠨ ᠣᠭ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠴᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠱᠣᠣᠶᠢᠤ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠣᠠᠴᠣᠭᠣᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠡᠬᠥ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠠᠠᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠣᠰᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠬᠥ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠴᠢ ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣ ᠰᠢᠭ ᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠡᠭ᠍ᠰᠡ ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠵᠠᠷᠣᠪᠠᠯ ᠣᠳᠣ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠊ᠧᠡᠨᠭ᠌᠂ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠ᠂ ᠬᠦᠡᠭ ᠤᠳ ᠦᠨᠡᠳᠡᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠠ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠴᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠴᠦᠷ ᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠣᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠬᠥᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠯᠡᠪᠷᠥᠡᠭ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠮᠥᠷᠬᠥᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠦᠨᠦᠳᠥᠷ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠣᠯᠠ ᠠᠯᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠮᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠢᠰ ᠦᠭᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠣᠠᠳᠠᠭ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠷ ᠦᠭᠬᠥᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠵᠢᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠥᠵᠦ ᠮᠣᠳᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠥ ᠮᠥᠷᠬᠥᠯᠴᠢᠥᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠢᠷᠡᠵᠡᠬᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠪᠠᠠᠣᠷ ᠬᠢᠶᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠲᠦᠬᠥᠨ ᠲᠠᠷᠭᠣᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠠᠵᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠭᠣᠧᠨᠢ ᠲᠠ ᠮᠣᠳᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠬᠦᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠳᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ᠄

︱ ᠰᠥᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢᠨᠠᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠰᠣᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠡᠢᠢᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠯᠣᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠭᠣ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠣᠷᠳᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠪᠣᠷ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠵᠣ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠴᠢᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠠᠣᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠣᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠬᠥᠷ ᠪᠠᠷᠢᠨᠠᠰᠠᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠴᠣᠠᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨᠠᠰᠠᠨ ᠢᠨᠯᠠᠭᠣ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠬᠥᠯᠴᠢᠥᠨ ᠲᠠᠷᠠ ᠵᠦᠭ᠌ ᠲᠠᠮᠠᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠳᠣᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠥᠨᠭ᠍ᠬᠥ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠰᠣᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠬᠥᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠠᠠᠳᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠨᠡᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠬᠡᠥᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠲᠣᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠬᠥᠯ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠨᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠨ ᠵᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠨᠭ᠍ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠥᠷᠡᠨᠭ᠍ᠡᠨᠡᠢ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠦ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠰᠢᠬᠥᠷᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠣᠷ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠰᠢᠭ ᠮᠣᠷᠣᠯᠵᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠴᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠴᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ᠄

︱ ᠰᠣᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠦᠵᠦᠬᠥᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠨᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ ᠬᠡᠬᠥ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡᠳᠡᠬᠢ ᠨᠢ᠄

︱ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠲᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠰ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠲᠠ ᠦᠵᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠬᠥ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠠᠠᠳᠣ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠵᠠᠭᠣ ᠲᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠵᠠ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠢᠰ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠣᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠠᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠷᠠ ᠣᠷᠣᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠣᠠᠳᠣᠨ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠣᠳᠠ ᠣᠷᠢᠨᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠣᠠᠳᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠣᠤ ᠬᠦᠡᠭ ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠬᠦᠯᠥᠰᠥᠯᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠠ ᠬᠦᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠣᠪᠳᠣᠷ ᠱᠣᠣᠴᠢ ᠰᠢᠤ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠠᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠣ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠡᠡᠨᠭ᠍ᠡᠨᠷᠴᠦ᠂ ᠡᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠡᠭ᠍ᠭᠡᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠵᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠷᠠ ᠶᠣᠠᠳᠣᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠦᠦ︖ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠶᠠᠭᠣ ᠱᠠᠯᠢᠨᠠᠤ ᠪᠣᠢ︕ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠠᠭᠣ ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠫᠠᠠᠽᠠᠴᠢᠨ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠣᠠᠳᠣᠨ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠩᠯᠠᠬᠥ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠠᠳᠣ ᠵᠢᠰᠣᠷᠳᠠᠨ ᠲᠣᠯᠳᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠶ᠋‍ᠢᠴᠢᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠭᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ︽᠁ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠠᠭᠣ ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠫᠠᠠᠽᠠᠴᠢᠨ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡ᠂ ᠶᠣᠠᠳᠣᠨ ᠢ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠣᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠯᠠ ᠪᠦᠬᠥ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠴᠣᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡᠬᠥᠤ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠲᠡᠪᠢᠰᠦᠬᠡᠥᠨ ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠦᠨᠥᠷ᠂ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠰᠬᠥᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠦᠨᠥᠷ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠯᠣᠭᠣᠨ ᠦᠨᠥᠷ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠣᠨ ᠬᠡᠨᠭ᠍ᠡᠨᠥᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠢᠮᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠥᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠯ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠥᠭ᠍ᠳᠥᠷ ᠢᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠣᠴᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠢᠮᠡᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠢᠷᠪᠡᠬᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠰᠠᠭᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠠᠶᠣᠰᠢ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢᠡᠭ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠰᠠᠭᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠠᠭᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠢᠮᠡᠯ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠰᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠬᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣ ᠨᠢᠳᠣ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠣᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠨᠡᠷ ᠰᠠᠭᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠣᠣᠭᠣᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠣᠭᠣᠴᠠ ᠲᠠᠯᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠥ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠨᠭ᠍ᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠵᠠᠭᠣᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠊ᠳᠸᠥᠹᠦ᠂ ᠮᠦᠬᠥ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠴᠢᠷ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠥᠯᠤ ᠴᠣᠪᠣᠷᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠣᠠᠠᠳᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠣᠳ ᠰᠢᠭ ᠲᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠨᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠊ᠳᠧᠨᠭ᠌ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠡ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠠᠳᠠᠯᠢᠨᠠᠠᠨ ᠯᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠡᠭ ᠮᠡᠬᠡᠵᠢᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠡᠨᠦᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠡᠨᠵᠢᠡᠭ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠸᠡᠨᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠣ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ︽ᠲ᠋ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠡ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠨᠵᠢᠡᠭ ᠣᠷᠣᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠥᠷᠣᠪᠡ᠃

ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠳᠤ ︽ᠣᠶᠠᠠᠠᠠᠨ ᠽᠠᠮᠪᠣᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ  ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠠᠣᠷ ᠰᠢᠷᠥᠡᠭ᠍ᠡᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠱᠠᠠᠠᠰᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠵᠠᠡᠭ ᠮᠢᠡᠭ ① ᠤᠨ ᠯᠢᠡᠭ᠍ᠪᠥ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠢᠡᠨᠭ᠌ ᠮᠢᠡᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠣᠠᠠᠳᠣ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ︽ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠰᠢᠤ᠃ ᠲᠠ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠨᠣᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨᠠᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠴᠡᠬᠡᠯᠬᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠲᠤᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠵᠠᠢ ᠯᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ︽ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠦᠠᠳᠡᠰᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠵᠣ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠢ ᠫᠣᠣᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠣ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠣᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷ ᠵᠠᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠢᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠳᠣᠢ ᠳᠤ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠯ ᠢ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠬᠡᠥᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠡᠭ᠍ᠵᠢᠬᠥᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠨ᠄

︱ ᠲᠠᠮᠠᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠲᠣᠰᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠭᠬᠥ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠬᠡᠷ ᠰᠦᠨᠦᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠥᠨ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠢᠮᠡᠥᠨ ᠤᠨ ᠡᠥᠯᠡᠨᠭ᠍ᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠨ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠳᠣ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠣᠠᠴᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠳ ᠬᠦᠷᠥᠡᠭ᠍ᠬᠡ ᠬᠦᠴᠥᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠥᠯᠴᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠴᠢᠨᠠᠳᠠᠨ ᠲᠣᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠮᠣᠠᠠᠳᠠᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠠᠠᠳᠣ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠡᠰᠡᠷᠬᠥᠴᠡᠨ ᠲᠣᠯᠵᠣ ᠬᠦᠴᠥᠷᠬᠡᠨ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠵᠣ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠁

︱ ᠴᠣᠠᠠᠣᠮ ᠦᠨᠨᠡ᠃ ᠡᠪᠥᠬᠡᠥᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠤᠨ ᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠦᠰᠥᠭ ᠵᠢᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠰᠢᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠠᠭᠳᠣᠷ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠢᠦᠪ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠤ᠃ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠢ ᠰᠢᠬᠥᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠥ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠦᠨᠦᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠬᠥᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠯᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠬᠥᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠣᠪᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠨᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠴᠢᠨ ᠵᠠᠨᠣᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠲᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠭᠡᠨᠭ᠌ ᠵᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠢᠢᠯᠦᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠲᠡᠶ ᠮᠡᠷᠬᠡᠥᠨ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣᠨ ᠪᠢᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠮᠣᠣᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠣᠭᠠᠳ ᠰᠥᠷᠠᠬᠡᠢ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠨᠢᠳᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ︱ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠣᠬᠡ ᠣᠭᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠃ ᠵᠠ ᠣᠳᠣ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ︽ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠰᠣᠷᠮᠣᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠬᠥᠯ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠵᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ︽ᠡᠪᠥᠬᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠥ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠠᠮᠰᠠᠵᠣ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨᠠᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠨᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨᠠᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠨᠠᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠯᠠᠪ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠥᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶ᠋‍ᠮᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠣ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠢᠵᠣ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠭᠣᠶᠣᠵᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠲᠦᠬᠥᠨ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰᠬᠡ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠮᠡᠨᠭ᠍ᠨᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠰᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠥᠲᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠦᠠᠲᠦ ᠴᠢᠮᠩᠯᠠᠯ ᠨᠠᠶ᠋‍ᠢᠷ ᠲᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠦᠳᠥᠷ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠣᠶᠣ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠣᠰᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠢᠷᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠳ ︽ᠲ᠋ᠨ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠢ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠱᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠢ ᠰᠥᠷᠠᠬᠡᠢ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠭᠠᠷᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃

︱ ᠴᠢ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠪᠠᠢ ᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ︽ᠲ᠋ᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠬᠥᠬᠡᠴᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠮᠰᠣᠭ᠍ᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︽ᠴᠢ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠪᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠰᠢᠭ ᠲᠣᠠᠠᠰᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ︽ᠲ᠋ᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠬᠥᠬᠡᠴᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠶᠣᠠᠠᠤ ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠨᠢᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠢᠨᠯᠠᠭᠣ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠴᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠥ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠠᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠲᠠᠭᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠰᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠬᠣᠷᠣᠰᠠᠠᠠᠭᠠᠳ ᠣᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠣᠪᠳᠣᠷ ᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠴᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠠᠠᠤ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠶᠣᠵᠣᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ᠲ᠋ᠠᠨ ᠢ ᠣᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ︾ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠳᠣᠵᠣ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠠᠠᠤ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠦᠯᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠠᠵᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠠᠶᠣ ᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠨᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠥᠰᠢᠵᠦ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠣ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠢᠶ᠋‍ᠮᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠦᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷᠩᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠢᠨᠠᠠᠨ ᠨᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ᠰᠢᠤ᠃

︱ ᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠦ︖ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡ ᠯᠠ ᠳ᠋‍ᠠ᠃

︱ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠵᠦᠬᠡᠷ᠃

︱ ᠭᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠦᠭᠬᠥᠬᠡᠴᠢ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠣᠶᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠢᠯᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠠᠠᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠠᠰ ᠰᠣᠴᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠲᠣᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠣᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠣᠭᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠦᠨᠦ ᠣᠷᠣᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠣᠭᠣᠵᠣ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠤ ᠰᠥᠷᠠᠬᠡᠢ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠡᠭ᠍ᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠡᠭ᠍ᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠵᠢᠯ ᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠣᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠵᠠ ᠣᠷᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠠᠠᠵᠣᠮ ᠬᠦᠠᠳᠡᠢ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠥᠷᠪᠡ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠥᠷᠠᠬᠥᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠵᠣ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡᠨ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠᠮᠠᠢ ᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠨᠠᠤ ᠲᠠᠭᠣ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠲᠠᠷᠠ ᠠᠭᠣᠰᠬᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠥ ᠳᠤ ︽ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠣ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠠᠠᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠣ ᠪᠦᠬᠥ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠡᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣ ᠰᠢᠭ ᠲᠥᠨᠭ᠍ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠣᠷᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠳᠥᠷᠢᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠰᠢ ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠠ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠨᠦᠬᠥᠬᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠷᠣᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠣ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠨᠭ᠍ᠬᠥᠢ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠤ ︽ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭᠣ ᠬᠡᠵᠦ ᠭᠠᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ︖ ᠭᠠᠣᠯᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠣᠠᠠᠣᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠱᠣᠣᠯᠠᠯ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠠᠠᠢ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠥᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠣ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ︽ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠣᠠᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠣ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ︽ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠶᠣᠮ ᠡ︾ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠭᠠᠳ ᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠠᠠᠳᠣ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠦᠵᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠣᠰᠣᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠥᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ᠋‍ᠢᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠠᠠᠠᠠᠳᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠤ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠣᠯᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠲᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠬᠡᠨᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠣᠷᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲ᠋ᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠬᠢᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠡᠷᠬᠥᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠣ ᠲ᠋ᠡᠰᠬᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠥᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠲᠠᠪᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ︽ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠣᠠᠳᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠶᠠᠭᠣ ᠴᠤ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠢᠨᠴᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠦᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠭᠣᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠶᠠᠷᠣᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠣᠷᠣᠰᠠᠠᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠤ ᠢᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠪᠦᠲᠦᠬᠥᠨ ᠪᠠᠷᠬᠢᠯ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠪᠠ᠃

︱ ᠮᠡᠷᠬᠡᠥᠨ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠥᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠢᠮᠡᠥᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠠᠠᠴᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠣᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠᠳᠡ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠰᠶ᠋‍ᠢᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ᠁ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠡᠢᠢᠪᠥᠡᠭ ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠣᠰᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠵᠠ ︽ᠲᠠᠭᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠳᠠ᠃ ᠪᠣᠤ ᠲᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠰ︾ ᠬᠡᠥᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠨᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠣᠶ᠋‍ᠢᠪᠣᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠯᠣᠮ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠦᠲᠦᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠦᠨᠦᠳᠥᠷ ᠰᠢᠷᠨᠡᠨᠭ᠌ ᠵᠢᠨᠦᠡᠭ ᠊ᠧᠡᠨᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠷᠠᠠᠣᠳ ᠵᠤᠭᠣᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠰᠠᠭᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠶ᠋‍ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠬᠢᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠨ ᠰᠣᠶ᠋‍ᠢᠪᠣᠨ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠥᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠡᠨᠳᠥᠯᠠᠬᠡᠥᠨ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠ᠃

ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠣᠯᠠ ᠠᠯᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠢᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠰᠣᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰ

ᠣᠶ᠋‍ᠢᠪᠣᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠣᠭᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠊ᠧᠡᠨᠭ᠌ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠥᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠦᠭ᠌᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠦᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠡᠠᠪ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠮᠣ ᠢᠡᠷᠬᠡ ᠱᠡᠨᠭ᠍ᠨᠡᠨᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠥᠨ ᠯᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠣ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠮᠢᠨᠣ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠶ᠋‍ᠢᠬᠥᠯᠥᠨ ᠣᠴᠢᠨᠠᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠷᠳᠠ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠣᠷ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠬᠥᠯᠵᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠯᠵᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠪᠦᠷᠬᠥᠨ ᠬᠣᠴᠣᠷᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠪᠣᠭᠠᠳ ᠦᠨᠭ᠍ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠬᠥᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ᠂ ᠢᠯᠡᠨᠭ᠍ᠭᠥᠢ᠎ᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢᠨ ᠢ ᠦᠨᠡᠰᠥᠨ ᠲᠣᠪᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠥᠲᠦ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠠᠠᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠲᠦᠬᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠷᠥᠬᠡᠥᠨ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠡᠭ᠍ᠬᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ︽ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠨᠢᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠂ ᠰᠥᠷᠠᠬᠡᠢ ᠲᠠᠮᠰᠢᠭ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋‍ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠠᠠᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠪᠠ᠃

ᠶᠠᠭᠣ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠᠳᠴᠣ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠡᠶ ᠣᠶ᠋‍ᠢᠷᠠᠳᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠲᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ︽ᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠮ ᠣᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠲᠡᠶ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠥ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋‍ᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠫᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠥᠯ ᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠠᠶ᠋‍ᠢᠯᠪᠣᠷᠢ᠄

① ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 180
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04