ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠷᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠢᠪᠠᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠᠭᠢᠯᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠡᠯᡁᠡᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠦᠪᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠪᠠ ᠮᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠤᠯᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠨᠤᠮ ᠭᠦᠷᠢᠮ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠷ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠦᠭᠡᠡᠯᡁᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠤᠮᠪᠠᠵᠤ᠃ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠢᠳᠢᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦᠵᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠳᠤᠷᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠯᠤᠤᠰ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠰᠥᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠭᠧᠦᠯᠦᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠳᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠡᠭᠢᠭᠦᠰᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠯᠤᠤᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠠᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ 1973 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠤᠨᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠥᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩ ᠴᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠠᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠬᠤᠪᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠩ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠭᠤᠤᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭᠯᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠦᠷᠦ ᠡᠪᠠᠳᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ᠃

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠥᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠤᠯ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠃ 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》‍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 《ᠦᠪᠣᠷ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ》‍ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢᠰ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲ᠋ᠠᠯᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠬᠤᠵᠤ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠴᠢᠳ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠢ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠪᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠶᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠰᠢᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠢᠯᠢᠰ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠤᠠᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠯᠪᠠᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠠᠭ ᠰᠤᠬᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤᠷᠬᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠠᠮᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ᠃

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠃ ᠤᠳᠤᠨ ᠮᠠᠴᠢᠳ ᠣᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠢᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠭᠡᠷ ᠮᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠳᠤ ᠴᠢᠭᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠪᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠰᠥᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠳ ᠳᠤᠯᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠨᠦᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤᠰᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ 361 ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠳᠤ᠂ 273 x 6 ᠳ᠋ᠸᠽᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠡᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠨ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠰᠤ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠢᠳᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠄

《ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ

ᠰᠢᠬᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠱᠦᠯᠳᠤ

ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠥᠭ᠌ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ

ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠠᠩ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠣᠨᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠁ 》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠣᠰᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︖ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠰᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠᠪᠣᠯᠠᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠠᠩᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠃ ᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠦᠮᠡ ᠳᠦᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠮ ᠪᠣᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠦᠨᠳᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠤᠯ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ 《ᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠤᠠᠬᠤᠯᠠᠩ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠰᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠦᠯᠦᠭᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠺᠰᠫᠧᠳᠢᠽ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠷᠦᠮᠳᠠᠨ ᠴᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠦᠨᠤᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡᠢ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠷᠦᠮᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠤᠬᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠰᠤᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲ᠋ᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠷᠭᠡᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠯᠢ᠌ᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠪᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠣ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠨ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠢᠭ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠰᠦᠰᠦ ᠲᠡᠶ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠣᠴᠢᠷ ⁈ ᠨᠠᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠣᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠤᠠᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠱᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠢᠪᠠᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠣᠢ᠌ᠮᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠄ 《ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠭᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠ︕ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠭᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠥ᠋ ᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠯᠢᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠤᠳᠪᠠ᠃ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠤᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ᠄ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠡᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠣᠬᠤᠵᠤ ᠰᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠯᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠯᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠨᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂  ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠨᠤᠯᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ︖ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠭᠦᠯᠢᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠢ᠂ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠭᠦᠯᠢᠴᠡᠯ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠪᠠᠯ ᠥᠭᠡᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠭᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ》 ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠣᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ᠂ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ︿ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠲᠡᠶ ﹀ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠁ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠥᠡᠳᠦᠰᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠨ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠂ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠳᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ᠁ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠬᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠤ ᠣᠭᠢᠶᠠ᠂ ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠦᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ》 ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠣᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠴᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠢᠮᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠡᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭ᠂ ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠬᠢᠶᠠᠮᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠠᠳᠤᠷᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠡ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠨ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠥᠯᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠦᠶ‍ᠦᠯ᠂ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ 《ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ》 ᠢ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠯᠠᠪ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠡᠮᠢᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠷᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠣᠠᠵᠢᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ︖

ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠶᠡᠷᠭᠡᠯ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠃

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠵᠦᠪ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠳᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠱᠠᠮᠰᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠷᠴᠢᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠢ ⁈ 《ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠺᠠᠳᠷᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ》 ᠂ 《ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤᠴᠤᠳ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ 《ᠬᠦᠳᠡᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠣᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ 《ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ》 ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠮᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠦᠷᠳᠡᠯ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠰᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠲ᠋ᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠱᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠮᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠯ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠃ ᠬᠡᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠶᠡᠷ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠵᠤᠳ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠯ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠷᠦ ᠡᠪᠠᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ︕ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ 《ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠ ᠶᠤᠰᠤ︕ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 《ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠣᠳᠠ᠂ ᠪᠣᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭ᠍ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠣᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠠᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠩᠳᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠡᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠩ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠪᠠ ᠭᠢᠠᠵᠢ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠢᠯᠠ᠃

《ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ ᠲ᠋ᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ 《ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ》 ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠤᠯᠠᠢ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠦ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖

ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ︖ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠥᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠦᠷᠥᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠡᠮᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠸᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠥᠨᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ᠃ ᠢᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠢ᠌ᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠾᠤᠢᠩᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠨᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠵᠢᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠢ︖ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠢᠳᠡᠪᠡ︖ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠥᠢᠳᠡᠪᠡ︖ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠵᠡᠭ᠍ᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠳᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠪᠦᠷᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠢᠦᠰᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠨᠡᠮᠦᠷᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠪᠡ︖ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠪᠦᠷᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠡᠷᠦᠮᠡᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠳᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠄ 《ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ︕ ᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠣᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢᠤ︕ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠄ 《ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ︕ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠡᠢ᠌ᠡᠭᠦ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠯᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠡᠡᠪᠴᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠮᠦᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠪᠴᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠪᠦᠷᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠨᠡᠮᠦᠷᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡᠭᠢᠭᠦᠪ︕ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠴᠦᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠪ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠳᠡᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠡᠨ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠵᠤ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠯᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠵᠤ 《ᠮᠠᠯ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ 2 ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ᠌ ᠣᠰᠤ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠪᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤᠭᠤᠰᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷ ᠡᠴᠡ᠂ ᠣᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠨᠢ ᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠡᠯᠴᠢᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠫᠣᠠᠴᠤᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠪᠦᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠯ ᠠᠢ᠌᠌ᠮᠠᠭ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤ ᠳᠤᠨᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠣᠤᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢ ᠦᠷᠦ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢᠯᠡᠯᠳᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠠᠳᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠳᠦᠨᠢ 《ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ》 ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠣᠯᠪᠠ︖ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠮᠤᠰᠭᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠡᠷ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ︖ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠴᠢᠭᠡᠤᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 《ᠵᠠ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠣᠰᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠡ︕》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠵᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨᠠᠮ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠷᠢᠭᠠᠴᠢᠳ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ 3800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠯᠤᠮᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠤᠤᠭᠤᠰᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠣᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ᠂  ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠰᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠶᠠᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ 4᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠳᠦᠢ 《ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ》 ᠂ ᠭᠡᠳᠦᠢ 《ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ》 ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠰᠡᠢ᠌ᠨ᠂ ᠭᠡᠳᠦᠢ 《ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠪᠠᠯ》 ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤ᠂ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠴᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠤᠰᠠ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠦᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠠᠳᠤᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠺᠤᠯᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠴᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠳᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠠᠳᠤᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠢᠠᠳᠢᠶᠠᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 5᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊8 ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠢᠠᠳᠢᠶᠠᠠᠴᠤᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ 40᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊60 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠳᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠠᠳᠢᠶᠠᠠᠴᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠥᠳᠲᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠭᠦᠮᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠣᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠥᠰᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠴᠥᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠠᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠢ᠃

(ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠠᠷᠤ ᠳᠡᠬᠢ 《ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃)


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠ᠊·ᠰᠢᠷᠡᠪᠵᠠᠮᠰᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5197
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁