ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ

(ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ)


ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠴᠠᠤ᠂ ᠬᠤᠩᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠢ᠂ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠤᠯᠢᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠪᠣ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷ᠂ ᠣᠯᠤᠰᠤ᠂ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠭᠡ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠣᠯᠪᠣᠭ ᠳᠤᠮᠪᠣ᠂ ᠰᠠᠪᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠩ᠂ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠢ ᠣᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠯᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠠᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠰᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

《ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠰᠴᠠᠤ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠰᠢᠷᠢ ᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠪᠢᠰ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠱᠤᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠳ᠋ᠢᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠢᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ᠄

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠴᠢ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠦᠮᠤᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠲᠦᠯ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠁ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠯᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠪ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠱᠤᠤᠯᠠᠨ 《ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠨᠤᠮᠤᠨ》᠂ 《ᠳᠡᠩᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠣᠠᠠᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠴᠢ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠴᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠤᠤᠯ ᠥᠭ᠍ᠰᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠤᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮᠤᠠᠠᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠮᠰᠢᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠢᠯᠢᠠᠴᠠᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠥᠭ᠍ᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠤ ᠴᠥᠩᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠡ ᠁

ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠵᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠮ ᠭᠢᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ 《ᠬᠠᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ 《ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠁ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠡᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠴᠢ︕

ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠰᠡᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠥᠭᠦᠴᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ 《ᠡ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠣᠠᠠᠤᠰᠭᠢᠨ ᠣᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠲᠦᠯᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠦᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠡᠪᠠᠭᠡᠢ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠪᠦᠪᠦᠳᠦᠨᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠯᠵᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠄ 《ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠ︕》 ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠠᠠᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠨ ᠮᠥᠯᠭᠦᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠳ᠂ 《ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠷᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠢᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠮᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠠᠠᠤᠰᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠭᠡᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠨ 《ᠵᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠠᠠᠠᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠯᠥᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠳ ᠭᠦᠳ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠᠴᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠢᠯᠤᠯᠵᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠦᠷᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ 《ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠠᠷᠢᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭ‍ᠬᠦᠪᠡ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠮᠭᠢᠨ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠣᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠤᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠ︕

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ᠃ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠ︕

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷ᠃ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠦᠯᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠁

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠮᠭᠢᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠰᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠮ ᠬᠤᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠰᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠳ 《ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ᠃ ᠳᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠪᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠮᠡᠤᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠢᠵᠤ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠪᠳᠤᠷ ᠰᠢᠷᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠳᠠᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠨᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖

ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠦᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ᠌ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠣᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠦᠦ︖

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ 《ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ 《 ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠁ ᠳᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠧᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠶ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠥᠭᠡᠷ᠃ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠡᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠶᠠᠠᠠᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠨᠠᠮᠤᠠᠠᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠴᠤᠳ᠂ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷ ᠰᠢᠷ ᠵᠠᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠂ ᠴᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠠᠠᠠᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠭᠤᠢ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠤ ᠳᠦᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠦᠷ ᠴᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 《ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 《ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠬᠤᠨᠤᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠩᠭᠡᠷ ᠳᠦᠩᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠮ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠃ ᠪᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠪᠳᠤᠷ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠤᠪᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠨᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠭᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡ ᠣᠯᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠨᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠵᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠡᠵᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠣᠳᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ 《ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠃ ᠪᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠯᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠃

ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠴᠦᠮ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19217
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁