ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠯᠠ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠭᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠮᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠁ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠭᠡᠯᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶ‍ᠦᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠧᠲ᠋ᠧ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠩᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲ᠋ᠦᠰᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ⁈ 《ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠢ ᠰᠠᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠯᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠪᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶ‍ᠦᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠧᠲ᠋ᠧ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠨᠤᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠶ‍ᠦᠮᠰᠡᠨ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠵᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠢ ᠦᠷᠦᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠣᠷᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠣᠰᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠭᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠣ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠢᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠯᠠᠪᠳᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ︖

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ᠂ 1958 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠰᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠠᠯᠣᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠭ᠌ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠠᠷᠬᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠬᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠳᠢᠳᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠮᠠᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠰᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠭᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠡᠷᠢᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠨᠡᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠄ 《ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠦᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠠᠪᠠᠬᠠᠨᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠤ ᠳᠦᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠰᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠷᠠᠺᠰᠢᠰ ᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠦᠳᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠤᠰ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠰᠢᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠡᠷᠭᠦᠮᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ》‍ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠢᠳᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠪᠠᠯ᠂ 1959 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ 20 ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠥᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌᠂ ᠡᠡᠡᠵᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠴᠦᠭᠳᠤᠩᠷᠤᠪ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠪᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠣᠷᠤᠩᠬᠤᠢ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠯ ᠦᠵᠡᠯᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠢ︖

ᠡᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠠᠩᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠲ᠋ᠠᠴᠢᠷᠯᠢᠭ ᠴᠦᠯ ᠡᠨᠡ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 300 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠯᠠ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠤ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ ᠦᠳᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠰᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠴᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠰᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠴᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠠᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠦ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 5 ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ᠂ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠬᠤᠯ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠣᠤᠯ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠷᠡᠵᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠶᠢᠡᠷ 5 ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠮᠡᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ 2 ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠵᠢᠠᠷ 《ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠬᠤ》 ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠥᠭ᠌ ᠦᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠢᠪᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢ 《ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠡᠮᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠷᠭᠤᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠵᠤ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠴᠠᠭᠢᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠷ ᠡᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠤ ᠰᠢᠯᠪᠢᠳᠤ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠵᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠲ᠋ᠠᠤᠯᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ 《ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ》 ᠂ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠦᠰᠴᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃  ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠷ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠳᠢᠪ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠥᠪᠦᠭᠡᠷ ᠴᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᡂᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠡᠨ 1907 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠳᠢᠪ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠷ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠱᠥᠪᠦᠭᠡᠷ ᠴᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠮᠳᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠵᠢᠷ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᡂᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 547 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 1500 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠ 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠢᠪ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠃ 1870 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠡᠦ᠋ᠭᠦᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠡᠩᠭᠯᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 26 ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ 13 ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ 6 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠨᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠡᠢ ᠳᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠥᠨᠡᠭᠡ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠢᠨᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠲ᠋ᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠯᠠᠢ ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠡᠶ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠸᠺᠰᠢᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠰᠢᠯᠪᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭᠢᠷᠮ᠎ᠠ 30 ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ 800 ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠦᠡᠨᠡᠨ᠂ ᠭᠦᠢᠵᠸᠤ᠂ ᠰᠸᠴᠦᠸᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠳᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠥᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠥᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠡᠩᠭᠯᠢ ᠂ ᠹᠠᠷᠠᠠᠼᠢ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠠᠳᠠᠭᠢ ᠠᠰᠢᠭᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠣᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠠ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠦᠷ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠨᠡᠰᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ ᠶᠤᠮ᠃ 《ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ》 ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠫᠣᠠᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ 《ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠷᠠᠭᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠤᠷ᠂ ᠧᠩᠭᠢ᠂ ᠤᠷᠴᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠯᠦᠰ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠬᠤ》 ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠪ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠺᠤᠯᠤᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠦᠮᠡᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢ ᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠦᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠤᠨᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠡᠡᠩᠭᠯᠢᠴᠦᠳ ᠰᠢᠭ ᠵᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ 《ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠤ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠡᠩᠭᠯᠢᠴᠦᠳ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ 《ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠᠴᠤᠳ ᠢᠠᠳᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠢᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠰᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠮᠳᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠴᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠴᠢ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠰᠢᠭ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠯᠢᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠴᠤᠳ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠢᠪ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠨᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢᠨ 《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠢ᠌ᠷᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠴᠢᠨᠰᠠᠭ ᠰᠠᠳᠭᠢᠯ ᠠᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠬᠣᠢ᠌ᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠭᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠴᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠷᠪᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ︖ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠪᠳᠡᠯᠭᠡ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠯ 《ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ》 ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠯᠠ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠦᠳ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠴᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠯᠵᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠠᠯ ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌᠂ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠰᠢᠮᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠦᠰᠴᠦ ᠥᠡᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠦᠰᠦᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠪᠣᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ᠃ ᠥᠵᠢᠯ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠷᠢᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠤᠬᠣᠢ᠌ᠯᠢᠭ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠥᠷᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠠᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠄

《ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠢ

ᠮᠤᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ᠂

ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡᠢ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠢᠯᠢᠩ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 500 ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ 500 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠡᠰᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠮᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠦᠯᠦ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ 6000 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠠᠷᡁᠸᠤᠯᠤᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠤᠤ ᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ᠪᠣᠤ ᠭᠧᠦ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠶ‍ᠦᠤ ᠾᠧ ᠶᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠦᠷᠡᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᡁᠸᠤᠯᠤᠭᠢᠴᠢᠳ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠭᠦᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢᠭᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠯᠠ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠤᠤᠷ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ 《ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ》 ᠂ 《ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ︖ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠮᠠᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ 800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠰᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠷᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠭᠢᠯᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠥᠯᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠢᠯᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠰᠦᠨ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠡᠤᠨ᠂   ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲ᠋ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠿᠤ ᠷᠠᠨ᠂ ᠿᠤ ᡁᠢ᠂ ᠺᠦᠢᠴᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠥᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠠᠵᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠦ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠦᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 《ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ》 ᠂ 《ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ》 ᠂ 《ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪ ᠵᠦᠢ᠌ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ  《ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠭᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠷ 1.06 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠮᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠡ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ 58 % ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠵᠢᠨ ᠳᠡᠴᠢᠷᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲ᠋ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ ᠣᠤᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

(ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠠᠷᠤ ᠳᠡᠬᠢ 《ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃)


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠ᠊·ᠰᠢᠷᠡᠪᠵᠠᠮᠰᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6125
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁