ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠂ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠵᠠᠨᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠳᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠠ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠪᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠥᠭᠯᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠪᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ︕ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠦᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠨᠦᠮᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠤᠭ᠍ᠶᠤ ᠱᠢᠷᠤ ᠰᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠩᠠᠠᠠᠷ ᠦᠰᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠭᠦᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠪᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠣᠪᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠪ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠤᠠᠠᠠᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠮᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠱᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠡᠲᠤᠩ (ᠨᠢᠯᠪᠣᠭᠤᠷ) ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠠᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠴᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠠᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠡ᠂ ᠭᠡᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠴᠢᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠯᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠭᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠳᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠠᠠᠤᠰᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠦᠩᠵᠢᠭᠡᠨᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠭᠢ ᠣᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠷ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡᠰᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠣᠯᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠍ᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠵᠠᠩ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠰᠠᠢ᠃ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠯᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠠᠠᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠤᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠳᠤᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠡ︕ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠨᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠳᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠰᠢᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠨᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠤᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ 《ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ᠂ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠴᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠨᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠤ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠳᠴᠤ᠁ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠮᠦᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠠᠵᠢᠩ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠳ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠨᠦᠮᠤᠷᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠳᠤᠯ᠂ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠤᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠨᠤᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪᠳᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠤ᠂ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠪᠣᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15790
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁