ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠨᠢᠭᠡ

ᠢᠳᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠢ ᠵᠦᠰᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠰᠢᠭ ᠱᠤᠤᠭᠢᠳᠤᠨᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠴᠤᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠫᠠᠷ ᠫᠠᠷ ᠴᠢᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠪᠠᠴᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳᠴᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ 《ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠳᠦᠪᠭᠢᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠳᠬᠠᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠤᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠨᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ 《ᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠮᠤᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠠᠯᠠᠠᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠣᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠪᠠᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠭᠦᠰᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠠᠵᠢ᠃

ᠵᠠᠮ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠠᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠨᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠯᠦ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠤᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠱᠠᠤᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠨᠤᠮ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠠᠯᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 《ᠴᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠳ 《ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠩᠴᠢᠳ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠤᠢᠳᠠᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠦᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠴᠢᠳ ᠭᠤᠳᠣᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠣᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠩᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

ᠡᠪᠣᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠦᠴᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠮᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠨᠤᠠᠠᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠳ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠯᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠳᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠳᠣᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠴᠦᠮ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ 《ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ 《ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠦᠯᠵᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠠᠠᠷᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠩᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ 《ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠩᠴᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠰᠢᠴᠣᠢ᠌ᠮᠪᠠᠯ ᠳᠠᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠪ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠮ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ 《ᠵᠠ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠱᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠵᠠ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠴᠤᠢᠳᠠᠠᠵᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠨᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠵᠠ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠨ 《ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠭᠢᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠤᠮ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠡᠵᠢᠯᠡ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠪᠳᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠵᠤᠭᠢᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠡ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠤᠮ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠢᠴᠣᠢ᠌ᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠨᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠨᠤᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠰᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠢᠯᠵᠢ᠌ᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠡ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠰᠤᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠤᠨᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠤᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠧᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠱᠠᠭᠰᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ 《ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠢᠯᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠵᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠱᠠᠪᠢ ᠣᠷᠤᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠰᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠤᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ᠂ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠦᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠄ 

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠣᠳᠤ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠩᠴᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠳᠠᠠᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠶ ᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠ᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠰᠴᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠥᠶᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠤᠳ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠡᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠮᠤᠤᠳᠤᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠮᠤ ᠰᠤᠨᠤᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠵᠢᠪᠵᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠪᠵᠠᠨ ᠢ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠥᠶᠡᠷᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠪᠵᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ 《ᠵᠠ ᠪᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠢᠪᠵᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠪᠵᠠᠨ ᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃

ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠥᠭᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠡᠪᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠨᠤᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠭᠤᠠᠴᠤᠭ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠴᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠪᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ 《ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 16725
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁