ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ
 1. ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 2. ᠲᠤᠯᠤᠢ
 3. ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 4. ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ
 5. ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 6. ᠤᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ
 7. ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 8. ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 9. ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 10. ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 11. ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 12. ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠪᠠᠯᠠ
 13. ᠡᠰᠡᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 14. ᠠᠰᠤᠭᠢᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 15. ᠬᠦᠰᠡᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 16. ᠲᠦᠪᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 17. ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 18. ᠲᠤᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 19. ᠠᠶᠤᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 20. ᠲᠡᠭᠦᠰᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 21. ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 22. ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 23. ᠭᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 24. ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 25. ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 26. ᠦᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 27. ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 28. ᠲᠠᠢ᠌ᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 29. ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 30. ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠱᠢ
 31. ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 32. ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 33. ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 34. ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 35. ᠪᠠᠷᠰᠪᠤᠯᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 36. ᠪᠤᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 37. ᠲᠠᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 38. ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 39. ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
 40. ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ