ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠄ 《ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ》

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ

ᠨᠢᠭᠡ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠢᠠᠳᠠᠷ ᠵᠥᠭ᠌

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠡᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠤᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠡᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ

ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠯ

ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠶ‍ᠦᠯ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠷᠢᠭᠦ ᠦᠶ‍ᠠᠰ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠣᠠᠴᠠ ᠣᠪᠢᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠰᠥᠷᠬᠡᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ

ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠮᠤᠬᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠨᠡᠪᠴᠢᠯᠳᠡ》

ᠲᠦᠷᠪᠡ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠰᠦ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠰᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦᠷᠢ

ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ

ᠲᠠᠪᠤ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ》 ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠤᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠰᠢᠭ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ 《ᠠᠮᠤᠰᠤ》

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠦᠬᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠤᠤᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ︖

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠦ᠋ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ》

ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠭ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠮᠦᠨ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢ ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠤᠭᠤ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ

ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠳᠭᠡᠯ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ

ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠦ

ᠨᠢ᠋ᠮᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠷᠤ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠦ》 ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠰᠡᠢ

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ

ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ

ᠶᠢᠰᠦ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠴᠤᠬᠠᠭ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠪ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ

ᠠᠷᠪᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠠ ᠫᠤᠤ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠠᠩᠱᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠳᠦᠦᠷᠡᠢ᠌ᠮ᠎ᠠ》ᠮᠢᠨᠢ 《ᠳ᠋ᠠᠷᠢ ᠡᠬᠡ》ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ

ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 《ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ》

ᠬᠤᠢ᠌ᠨᠠᠬᠢ ᠦᠭᠡ