ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2372

ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃

1995 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ 12 ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ 《ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ》 《ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠿᠠᠪᠵᠠ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠩᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27᠂ 28 ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠫᠠᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠨ᠃ ᠤᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃  

ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁