KiWi ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2510

KiWi ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠃ 2004 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠃

ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠄

ᠳ·ᠤᠯᠠᠮᠪᠠᠶᠠᠷ (ᠤᠺᠠ) 1979 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠴ·ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠨ (ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ) 1987 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠫ᠊·ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ (ᠠᠬᠢ) 1988 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃

 

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁