ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2631

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠤᠺ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ 1977 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ 《ᠰᠤᠶᠤᠮᠪᠤ》ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ 1989 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ 《ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ》ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ》ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ᠄

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠄

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠴ·ᠡᠩᠬᠡᠮᠠᠩᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ︔

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴ·ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠠᠷᠬᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ︔

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠬ·ᡀᠠᠭᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ︔

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠶ·ᠤᠳᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯᠲᠦ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ︔

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠬ·ᠫᠦᠷᠪᠦᠳᠠᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ᠃

ᠲᠧᠭᠨᠢᠭᠴᠢ᠄

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠴ᠂ᠮᠦᠩᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ᠄

ᠠ᠊·ᠪᠤᠯᠤᠷᠬᠦ᠋ᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ︔

ᠳ᠋·ᠪᠠᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ

ᠪᠤᠺᠠ᠂ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠭᠢᠲ᠋ᠠᠷᠴᠢᠨ  

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁