ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5792

ᠬᠢᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠬᠢᠯᠢᠴᠢ ᠴ·ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁