ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6071

1955 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠲᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1977 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ 1970 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁