ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7898

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ 〔 ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ 〕ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ 〔 ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ 〕ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ