ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 10339

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠃

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ 〔 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ 〕ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ 〔 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ 〕ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ
  1. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ
  2. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ
  3. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ