ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8847

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ᠃

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ 〔 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ 〕ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ 〔 ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡ 〕ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ