ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 40782

ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠤᠯᠠ ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂

ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠄ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 《ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡ》

2008 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ cd ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 《ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ》 ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠠᠸᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠳᠠᠸᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠳᠢᠤ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠦᠯᠤᠪ》 ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠠᠴᠠ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠢᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ 《ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ 《ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ》 ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ

ᠭᠢᠭᠡᠳ 《ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠸᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 8 ᠳ᠋ᠤ 《ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》 ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1 ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠮᠤᠴᠢᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢ᠌ᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠢ ᠥᠳᠡᠭᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ 《ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ》

《ᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ》 ᠵᠤ ᠶᠤᠢᠩ ᠹᠸᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠡᠴᠦᠳ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ》 ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ

2009 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 23 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ ᠬᠦᠡᠭ᠌ ᠮᠸᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠷᠢᠭᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠸᠠᠵᠧᠨ᠂ ᠱᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ》 ᠰᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ30 ᠮᠢᠨᠤᠲ᠋》 ᠨᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠫᠷᠦᠭᠡᠷᠡᠮ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠴᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

2009 ᠣᠨ 12 ᠵᠢᠨ 7 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ》 ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦᠮᠹᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ 《ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠥᠵᠡᠯᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ》 ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15 ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠹᠢᠷᠦᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ 《ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 《ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ》 ᠪᠠ 《ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ dvd ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ  

ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ