ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19675

ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠄ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠤᠯᠠ ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂

ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠄ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 《ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡ》

2008 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ cd ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ 《ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ》 ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠠᠸᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠳᠠᠸᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠳᠢᠤ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠦᠯᠤᠪ》 ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠠᠴᠠ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠢᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ 《ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠶᠢᠨ 《ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ》 ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ

ᠭᠢᠭᠡᠳ 《ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠬᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠸᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 8 ᠳ᠋ᠤ 《ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ》 ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1 ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠮᠤᠴᠢᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢ᠌ᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠢ ᠥᠳᠡᠭᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ 《ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ》

《ᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ》 ᠵᠤ ᠶᠤᠢᠩ ᠹᠸᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠡᠴᠦᠳ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ》 ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ

2009 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 23 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ ᠬᠦᠡᠭ᠌ ᠮᠸᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠷᠢᠭᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠸᠠᠵᠧᠨ᠂ ᠱᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ》 ᠰᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ30 ᠮᠢᠨᠤᠲ᠋》 ᠨᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠫᠷᠦᠭᠡᠷᠡᠮ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠴᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

2009 ᠣᠨ 12 ᠵᠢᠨ 7 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ》 ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦᠮᠹᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ 《ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠥᠵᠡᠯᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠳᠡᠰᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ》 ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 15 ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠹᠢᠷᠦᠭ᠍ᠷᠡᠮ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ 《ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 《ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ》 ᠪᠠ 《ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ dvd ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁