ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ - [ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ ] ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 956

ᠡᠨᠳᠡ 14 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
 1. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 2. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 3. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 4. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 5. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 6. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 7. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 8. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 9. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 10. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 11. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 12. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 13. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 14. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ - ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠮᠤᠭ