ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ - [ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ ] ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 677

ᠡᠨᠳᠡ 13 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
 1. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 2. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 3. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 4. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 5. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 6. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 7. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 8. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 9. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 10. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 11. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 12. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
 13. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ - ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠮᠤᠭ