ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠯᠦᠮᠢᠨᠤ᠋ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1159

ᠯᠦᠮᠢᠨᠤ᠋ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ 2002 ᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠮᠤᠭ᠃

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁