ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ - [ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ ] ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9395

ᠡᠨᠳᠡ 15 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠳ
ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ - ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠴᠤᠮᠤᠭ