ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ - [ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠲᠤ ] ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 10618

ᠡᠨᠳᠡ 15 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄

ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
 1. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 2. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 3. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 4. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 5. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 6. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 7. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 8. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 9. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 10. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 11. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 12. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 13. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 14. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
 15. ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ
ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ - ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠮᠤᠭ