ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ - [ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ] ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7644

ᠡᠨᠳᠡ 11 ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎᠃

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠳ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ - ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠴᠤᠮᠤᠭ