ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ - [ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ] ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 784

ᠡᠨᠳᠡ 8 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ᠃ ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ  ᠦᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
  1. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  2. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  3. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  4. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  5. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  6. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  7. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  8. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ - ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠮᠤᠭ