ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ - [ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ] ᠴᠤᠮᠤᠭ

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 356

ᠡᠨᠳᠡ 7 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
  1. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  2. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  3. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  4. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  5. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  6. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
  7. ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ - ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤᠮᠤᠭ