ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1104

ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ 8 ᠋ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠴᠤᠮᠤᠭ᠃ 2005 ᠤᠨ

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁