ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ EP
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪ᠊·ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1108

ᠪ᠊·ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠯ

ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠳ
ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁