ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 991

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ

ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁