ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡ

ᠶᠠᠷᠠ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ᠂ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠥ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠮᠢᠨᠣ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠩᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠣ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠬᠦ ᠲᠠᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠦᠢᠮᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠭᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠬᠣ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠬᠢᠵᠣ ᠲᠥᠯᠬᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ (ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠯᠡ ᠳᠡ) ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠳᠤᠯᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠠ ᠳᠤᠮᠤ ᠨᠢᠬᠦᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠶᠢᠠᠨ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠬᠥ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠥᠯᠬᠡ ᠪᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠣ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠥᠯᠳᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠣᠩᠳᠠᠬᠣ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠯᠠ ᠮᠠᠭᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠠᠳᠠᠭ ᠴᠣᠯᠠᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠬᠦᠢᠴᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠠᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠳᠠ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭ ᠰᠢᠷ ᠶᠢᠠᠷ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠨᠠᠩ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠢᠴᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠴᠤ ᠵᠦᠩᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠵᠠ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠬᠣ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠦᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠵᠦᠩᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋‍ᠠ᠃

ᠡᠢ᠌ᠨ ᠬᠦ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠥ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠰᠣᠩᠭ᠋ᠣᠬᠣ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠨᠢᠬᠥᠯᠳᠡᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠥᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠢᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠵᠠ ᠦᠦ᠂ ᠡᠵᠠ ᠦᠦ ᠪᠣᠤ ᠮᠠᠳᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠣ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠥ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠯᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠠᠵᠣ ᠦᠯᠠᠳᠡᠨ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠴᠡᠬᠥ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢᠬᠥᠯᠳᠡᠥᠨ ᠭᠣᠭᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭ᠍ᠰᠠᠥᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠴᠤ ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷᠠᠰ》 ᠵᠦᠩᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠵᠠᠭᠣᠷᠬᠠᠯ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠡᠬᠥᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠶᠣᠮᠰᠢᠭᠳᠣ ᠲᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠯᠳᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠬᠥᠯᠳᠡᠥᠨ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ 《 ᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠣ》 ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠳᠣᠷᠢᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠣ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠦᠭ᠍ᠯᠠᠬᠡᠷ ᠬᠦᠬᠡ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠵᠦᠬᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨᠳᠠᠭᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠥᠵᠦ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠵᠦ᠄

︱ ᠵᠠᠮᠣᠬ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠡᠮᠡᠬᠥ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠦᠪᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠬᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠ ᠲᠠᠮᠣ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠬᠥ ᠶᠣᠰᠣ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠬᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶᠢ ᠢᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠦᠬᠥᠯᠡᠬᠥ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠬᠥᠯ᠂ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠣᠯᠠ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠬᠥᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠨᠦᠬᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠴᠢᠩ‍ᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩ‍ᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠥᠷᠡᠭ᠍ᠰᠠᠬᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠣᠣᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠮᠠᠢ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠧᠨᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠥ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠨᠣ ᠲᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠥ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠨᠥᠮᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠥᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠄

︱ ᠪᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠣ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠬᠥᠯᠵᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠣ ᠬᠡᠬᠥ ᠵᠡᠬᠥᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠥᠨ ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠬᠣᠣᠷ ᠠᠮᠰᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠬᠣᠷᠢ ᠬᠦᠷᠥᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠊ᠳᠣᠨᠢ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ᠁ ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠳᠣ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠢᠵᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ᠄

︱ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠥᠨ ᠢ ᠪᠣᠤ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠠᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠬᠥᠯᠠᠩ ᠴᠣᠯᠠᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠵᠣ ᠲᠥᠷᠤ ᠶᠢ ᠦᠢᠮᠡᠬᠥᠯᠵᠦ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠢ ᠱᠣᠣᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢ ᠲᠠᠯᠠᠳᠣᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠣᠪᠢᠩ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠷᠠᠬᠥ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠣᠳᠠᠭᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣ ᠲᠥᠷᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠬᠥᠬᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠣᠯᠠ ᠣᠳᠣᠮ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠩᠳᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠣ ᠲᠥᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩ‍ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠥᠷᠤ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠥ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭᠣᠯ ᠠᠯᠪᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠬᠠᠷᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠱᠠᠩ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠣ ᠨᠢᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠨᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠬᠥᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷᠳᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠦᠯᠠᠳᠡᠬᠥ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠢᠶᠠᠵᠣ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠨᠠᠩ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠣᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠥᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠣᠷᠪᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠪᠠᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠬᠥ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢ ᠣᠳᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠧᠠᠩ ᠨᠣᠶᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷᠳᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠥᠨ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠰᠠᠬᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠭᠠᠷᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠥᠷᠢᠵᠦ ᠰᠢᠳᠢᠳᠣ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠥᠬᠥᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠢᠳᠠᠳᠣ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠢᠪᠡᠬᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠰᠣᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠪᠥᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠪᠣᠷᠬᠠᠳ ᠢ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠠᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠪᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ ᠬᠦᠯᠥᠭ ᠢ ᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠣ ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠷᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠥᠨ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠦᠬᠥᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠣᠪᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠳᠠᠳ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠰᠡᠬᠥᠯ ᠰᠢᠪᠳᠣᠷᠬᠣ ᠠᠶᠠᠳᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠠᠳᠣᠷᠴᠣ ᠲᠡᠪᠬᠡᠴᠡᠬᠥ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠠ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢᠬᠥᠯᠳᠡᠨ ᠠᠵᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠲᠠᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠥᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠠᠷᠠ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ᠂ ᠫᠷᠥᠹᠧᠰᠰᠥᠷ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠥᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠥᠯ ᠬᠡᠬᠥ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠣᠨᠢ 《 ᠪᠦᠬᠥ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠥᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠣᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠲᠠᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠵᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠨ ᠰᠡᠷᠠᠬᠡᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠠ ᠲᠣᠩ ᠲᠠᠷᠣᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠠᠪᠳᠣᠨ ᠰᠣᠷᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠥᠮᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠵᠨᠭᠣᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠᠳᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠭᠣᠤ ᠣᠨᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠴᠣ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢ᠌ᠵᠦ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠬᠡᠬᠥ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠶ᠋‍ᠢᠨ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠯᠳᠠᠬᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠣᠭᠣ᠃ ᠡᠢ᠌ᠨ ᠬᠦ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠥᠭ ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ ᠪᠦᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠢ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠠᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠬᠥᠯᠳᠡᠨ ᠲᠠᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠥᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠲᠠᠮᠣ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠴᠣᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠪᠢᠡᠭ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠵᠣ ᠰᠠᠭᠣᠪᠠᠢ᠃


(ᠬ· ᠪᠦᠬᠡᠮᠡᠨᠳᠥᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠ)

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠣᠬᠡ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ᠂ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 572
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁