ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠣᠶ‍ᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ
︱ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠪᠣᠶ‍ᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ

ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠯᠳᠠᠠᠪᠣᠶ‍ᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠵᠤ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠢ ᠯᠤᠳᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠢᠨᠤᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠨᠠᠭᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠶ‍ᠡᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠂ ︽ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ︾ ᠨᠢ ᠳᠤᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ︽ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ︾ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠂ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 60 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ︽ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ︾ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ ᠣᠢᠯᠵᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ︾ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ︽ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠠᠯ ︱ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ︾ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠳᠤᠰᠴᠠᠢ ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 60 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ︽ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ︾ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠᠪᠣᠶ‍ᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ( шараа ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ )

ᠠᠯᠳᠠᠠᠪᠣᠶ‍ᠠᠨ

ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠦᠭᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ

ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ

ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠤ

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ

ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠭᠱᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠢ᠌ᠪᠦᠰᠧ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠣᠢᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷ

ᠣᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠭ

ᠣᠰᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ

ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠪ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 434
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁