ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ —— ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠠᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠤᠢᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠴᠠᠩᠬᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ︽ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ︾ ᠢ ᠣᠭᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠳᠤᠪᠠ ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠂ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶ‍ᠤᠮ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠮᠰᠤᠭ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠂ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠣᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ (шараа ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ)ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠨᠡᠷᠡᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 558
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁