ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠪᠠ

2009 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠳᠤ ᠂ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ︽ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ︾ ᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ ᠂ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶ‍ᠤᠮ ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ︽ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠂ ᠮᠤᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ︽ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ︾ ᠴᠤᠯᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠷᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠃ ( ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ )

ᠪᠠᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ

ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠣᠯᠳᠠ

ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠠᠭᠰᠤᠮ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠪᠦᠭᠡᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 430
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁