ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ

ᠡᠨᠡ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ》᠂ 《ᠬᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ》 ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ 》 ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ᠂ 《ᠬᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ》 ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠱᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠠᠷ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠦᠮᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠩᠬᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ!

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ᠂ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 464
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁