ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠢᠽᠸᠢ

ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠢᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠣᠢᠵᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠣᠢᠵᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠸᠡᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠡᠸᠡᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠢᠵᠠᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠡᠡᠳᠡ ᠳᠠ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠥᠭ᠌ ᠰᠤᠢᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠵᠤ ᠂ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠤᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠴᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠪᠠᠶ‍ᠠᠠᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠬᠤᠩᠬᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠳᠸᠤ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠴᠢᠶ‍ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠨ ᠣᠢ ᠂ ᠣᠭᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠶ‍ᠤᠢᠩ ᠹᠧᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠁ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠥᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠢᠵᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠢᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠶ‍ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠢᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤᠢᠷᠰᠤ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠨ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ‍ᠤᠮᠰᠠᠨ ᠃ ᠣᠢᠨᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶ‍ᠠᠤᠨ ᠣᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠰᠬᠤ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠃

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭ᠍ᠭᠢᠶ‍ᠡᠮᠦᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ︕ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭ ︕ ( шараа ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ )

ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ

ᠪᠠᠶ‍ᠠᠠᠳᠤᠬᠤᠢ

ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ

ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ

ᠰᠤᠢᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠠᠳᠠᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ

ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠭᠤᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌

ᠬᠤᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ

ᠬᠤᠨ

ᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ

ᠬᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠪᠠᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠸᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠭᠤᠴᠠᠢ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠂ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠬᠠᠯᠳᠤ ᠰᠢᠪᠠᠤᠬᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠪᠠᠵᠢ

ᠬᠤᠩᠬᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ

ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠭᠦᠪᠴᠢ

ᠪᠠᠶ‍ᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠠᠷᠸ᠎ᠠ ︾ ︱ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌

ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯ

ᠴᠢᠩ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠮᠢᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡ

ᠸᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠳᠠᠭᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︱ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠣᠢᠷᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠢᠨᠤᠷ ᠣᠭᠤᠨᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠢ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 458
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁