ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠦᠭ ᠁

ᠠᠳᠣᠭᠣᠴᠢᠨ


ᠠᠳᠣᠭᠣᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ

ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ


ᠡᠢᠰᠬᠡᠷᠬᠥ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ

ᠠᠭᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠥᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠣᠭ᠎ᠠ

ᠡᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠣ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ

ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠥᠳᠡᠷ


ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ︱

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠠᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯ

ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠄ ᠠᠳᠣᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠢ︕


ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠯ


ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠦ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠦ

ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠠᠬᠣ ᠳᠤ᠄ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠰᠭᠣᠨ᠎ᠠ


ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠯ


ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠪᠦᠬᠥᠨ

ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠷᠬᠥᠯᠵᠢᠯᠡᠯ

ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠣᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠬᠥᠷ

ᠲᠡᠷᠢᠬᠥᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠢᠭ᠌

ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠨ


ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠶᠢᠠᠷ

ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠵᠣ ᠁ ᠲᠠ ᠨᠡᠷ᠄

ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠭᠣᠨ᠎ᠠ


ᠲᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠦᠬᠥᠯᠡᠯ


ᠲᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠦᠦ

ᠲᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠡᠷᠠᠰ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠲᠡᠨᠢᠬᠡᠷ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ


ᠬᠦᠯᠥᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠰᠣᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠦᠠᠳᠡᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ

ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ


ᠬᠦᠳᠡᠯᠥᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠤᠨ

ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ


ᠪᠣᠯᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠢᠷᠡᠬᠥ ᠪᠠᠷ

ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠢ᠎ᠡ

ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠣ ᠪᠠᠷ

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ᠍ᠬᠥᠢ᠎ᠡ


ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ


ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ

ᠡᠷᠠᠬᠡᠢ

ᠮᠢᠨᠣ ᠲᠣᠯᠠ ᠪᠣᠰᠣᠨ᠎ᠠ

ᠲᠥᠷᠣᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠡᠢᠢᠵᠦ

ᠡᠷᠠᠰ ᠤᠳ

ᠮᠢᠨᠣ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ


ᠮᠢᠨᠣ ᠲᠣᠯᠠ᠄ ᠬᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠢᠷ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ

ᠮᠢᠨᠣ ᠲᠣᠯᠠ᠄ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠣᠶᠣᠬᠠᠨ


ᠮᠢᠨᠣ ᠲᠣᠯᠠ᠄ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠢᠨᠣ ᠲᠣᠯᠠ᠄ ᠵᠦᠪ ᠵᠦᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ


ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠣᠬᠡᠰ


ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ ᠨᠢ ᠠᠶᠣᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ

ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ

ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠳᠡᠥᠨ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠣᠷ ᠰᠢᠭᠣᠷᠬᠠᠢ


ᠡᠢᠷᠬᠡᠥᠨ ᠨᠢ

ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠪᠣᠳᠠᠷᠬᠠᠢ

ᠡᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠰᠣᠷᠬᠠᠢ


ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠦᠭ ᠁


ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠰᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠬᠥᠷ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠴᠣᠪᠬᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ


ᠣᠨᠠᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠪᠣᠰᠪᠠᠴᠣ ᠪᠢ

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠁


ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠵᠦᠢ


ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠢᠬᠥᠯᠡᠵᠦ

ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ


ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠵᠣ

ᠴᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ


ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠣ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲ᠂ᠰᠡᠴᠡᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ᠂ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 552
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁