ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ

ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠷ ᠲᠤ

ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠯᠠᠢ᠌ᠵᠣ

ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ

ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠥᠯᠠᠵᠦ

ᠬᠦᠳᠥᠯᠣᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠨ ᠴᠦᠬᠥᠬᠡᠳᠡᠭ

ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠯᠥᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠡᠢᠢᠪᠥᠡᠭ ᠴᠣᠭᠬᠢᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠵᠤᠣᠨ ᠁

ᠣᠳᠣᠷ ᠡᠪᠣᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ

ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠣ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ

ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠴᠢᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠢᠰᠬᠡᠷᠴᠦ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠲᠡᠨᠢᠬᠥᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ︕

ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠦᠷᠥᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠ

ᠣᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠣᠨᠢᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠷᠠᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠡᠮᠠᠴᠢᠬᠡᠬᠡᠥᠨ

ᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ

ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠᠪᠬᠢᠬᠣ ᠳᠤ

ᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠣᠮᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠦᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠢ᠌ᠴᠢᠮᠠᠷ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃


ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ

ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ

ᠨᠢᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠨᠢᠬᠡᠬᠡᠨ ᠵᠢᠡᠭ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠡᠴᠡ

ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠭᠣᠰ ᠶᠢᠠᠷ

ᠬᠣᠠᠵᠢᠡᠭ ᠠᠪᠳᠠᠵᠣ ᠠᠪᠬᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ

ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠣᠯᠢᠭᠠᠳ

ᠣᠯᠢᠤ ᠰᠣᠯᠢᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ

ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠣᠵᠣ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠳ

ᠠᠶᠣᠵᠣ ᠰᠣᠴᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ

ᠦᠰᠥᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠳᠡᠬᠥᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠣ

ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠣᠬᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ

ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠣᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠵᠣ

ᠠᠮᠢᠰᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠥᠯᠣᠬᠡ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠮᠠᠷ ᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠠᠷᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ

ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠵᠦᠭ᠍ᠳᠡᠢᠢᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠡ︕


ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ

ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠰᠣᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠦᠯᠢᠶᠡᠴᠢᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠴᠢᠬᠠᠵᠣ ᠁

ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ

ᠦᠴᠥᠬᠡᠳᠥᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠣᠵᠣ

ᠦᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠷᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ

ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ

ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ

ᠠᠷᠠᠳ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠠᠬᠥᠯᠬᠥ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ

ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠣᠷᠠᠵᠣ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠵᠣ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠣᠰ ᠶᠢᠠᠷ ᠰᠣᠷᠳᠣᠭᠣᠯᠠᠵᠣ

ᠠᠷᠤ ᠡᠬᠥᠳᠡ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠵᠦ

ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠮᠠᠷ ᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠬᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ

ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠢᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠨᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠪᠣᠤ ᠬᠡᠯᠡ

ᠡᠪᠥᠬᠡ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ

ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠣᠰᠣᠯ ᠨᠠᠮᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠣ ᠯᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲ᠂ᠮᠦᠷᠡᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ᠂ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 778
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁