ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ︱ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷᠳᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷᠳᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷᠳᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠬᠠᠳᠠ ᠂ ᠬᠤᠪᠣᠯᠳᠤ ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷᠬᠠᠳᠠ ᠂ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠨ ︱ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠯᠵᠢ ᠂ ᠳᠤᠢᠪᠰᠢᠨ ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠠᠡᠭᠡᠷ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠦᠯᠡᠭ ᠂ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠠᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ︱ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠂ ᠬᠤᠩᠬᠤᠳᠤ ᠂ ᠪᠠᠶ‍ᠡᠡᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ 16 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠃

ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ 2959 ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ 1.2 ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ 99.5% ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 312.7 ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ 27.2 ᠳᠤᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ 305 ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤ ᠠᠳᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶ‍ᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠣ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠣᠢ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ 24 ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ 2.5 ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ 15 ᠢᠳᠠᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ 11 ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠂ ᠴᠠᠢ᠌ᠶ‍ᠢᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠤᠠᠬᠠᠨ ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ 100 % ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠣᠢᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠂ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠰᠢᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠂ 26 ᠳᠠᠷᠢᠶ‍ᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠂ 1800 ᠮᠤ ᠣᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠡᠦᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷᠳᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ 350 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠣᠢᠶ‍ᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ 1500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠢᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 65 ᠶ‍ᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃

ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷᠳᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠢᠴᠢᠶ‍ᠡᠯᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠃ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠪᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠢᠪ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷᠳᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠷᠢᠤᠠᠬᠤ ᠺᠠᠳᠷᠴᠤᠳ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠵᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠂ ᠣᠢᠷᠨᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷᠳᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠩ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ( ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ )

ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ

ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠤᠤᠠᠴᠤᠳ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ

ᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ

ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ

ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ

ᠪᠦᠭᠡᠴᠦᠳ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

︽ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ︾

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠳᠢᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 443
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁