ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠵᠤᠢᠪᠯᠠᠯ ᠂ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠢᠩᠭᠢᠮ ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠊ ᠺᠢᠨᠣ᠊ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ 27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠳ᠋ ᠱᠤᠢᠵᠢ ᠂ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠤᠩᠷᠤᠮᠸᠠᠩᠪᠣᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ‍ᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠡᠸᠡᠩᠭᠢ ᠂ ᠣᠷᠴᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 1500 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ 16 ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠢᠨᠢᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠭᠢ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪᠳᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠮ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠠᠳᠠᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠮᠠᠠᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠯᠭᠤ

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠱᠠ

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ ᠮᠠᠠᠳᠠᠷᠸ᠎ᠠ

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ

ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠣᠢᠬᠠᠢ

ᠣᠠᠴᠠ ᠭᠠᠪᠢᠶ‍ᠠᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠄ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ

ᠣᠠᠴᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠄ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠤᠳ

ᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠣᠠᠴᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ︱ ᠡᠸᠩᠭᠢ

ᠣᠠᠴᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠄ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠸᠧᠨ ᠺᠠᠢ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠠᠩ ᠶ‍ᠤᠢᠩ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠯᠠᠨ ᠰᠥᠸᠧ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 550
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁