ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ

ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠃ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠂ ᠣᠶ‍ᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ 1996 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠡᠳᠡ 500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠣᠷᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠦ ᠂ ᠣᠶ‍ᠤᠵᠤ ᠰᠢᠷᠢᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠤᠢᠮ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠂ ᠪᠣᠷᠢᠶ‍ᠠᠤᠨ ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶ‍ᠠᠩᠵᠤ ᠂ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠭᠢᠮᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠢᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃ ︽ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠯᠠ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ( ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ )

ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ

ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ

ᠮᠥᠷᠥᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠭᠢᠴᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴᠠᠩ ᠱᠸᠩ ᠵᠢᠶ‍ᠧ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠪᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠂ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 508
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁