ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠢᠨᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ

2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠡᠴᠡ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠢᠨᠢᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ︽ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ︾ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠢᠨᠢᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠢᠨᠢᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶ‍ᠠᠩ ᠂ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ 60 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃

ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ

ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ

ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠤᠨ ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠤᠷᠴᠢᠤᠨᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 405
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁