ᠰᠡᠴᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠳᠤᠤᠯᠢ

︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠢᠪᠠᠤᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠢᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶ‍ᠤᠮ ᠃

︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶ‍ᠠᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠣᠢᠵᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠪᠣᠯ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠂ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶ‍ᠤᠮ ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠵᠤ ᠳᠤᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶ‍ᠠᠩ ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠤᠷ ᠂ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠂ ᠯᠢᠶ‍ᠤᠤᠨᠢᠩ ᠂ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠤᠢᠷᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠢᠶ‍ᠠᠤᠨ ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠳᠤᠧᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠢᠮ᠎ᠠ ︾ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 40 ᠳᠤᠢᠷᠤᠯ ᠪᠣᠢ ᠂ 1716 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠨ ︾ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠤᠮ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ 1776 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠰ ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠂ ᠹᠷᠠᠠᠼᠢ ᠂ ᠡᠡᠩᠭᠯᠢ ᠂ ᠣᠷᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤᠢᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ ᠃ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶ‍ᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠡᠮᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠂ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠦ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠮᠤᠨ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ‍ᠡᠯᠡᠩ ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠊ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠢᠪᠠᠤᠨ ᠂ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶ‍ᠠᠩ ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠤᠷ ᠂ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠂ ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠂ ᠶ‍ᠤᠢᠠᠨᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠷᠢᠤᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ‍ᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠣᠳᠤᠷᠢᠤᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ‍ᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠠᠲ᠋ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ ᠳᠤᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠦᠡᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠡᠴᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠷᠢᠤᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠃

ᠰᠡᠴᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠂ 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠢᠪ ᠤᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ‍ᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠴᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠄ ︽ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠣᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠪᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠂ 40 ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠺᠠᠰᠸᠲ᠋ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠡᠩᠴᠢᠡᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶ‍ᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 13 ᠰᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠵᠤ 30 ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ 25 ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠳᠤ 15 ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ᠂ ᠵᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠮᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠳᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 800 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠺᠠᠰᠸᠲ᠋ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠪᠠ ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠃ 1993 - 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠂ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠡᠴᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠂ ᠶ‍ᠠᠫᠣᠨ ᠂ ᠡᠡᠩᠭᠯᠢ ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠂ ᠡᠨᠡᠦᠡᠭᠡᠭ᠌ ᠵᠡᠷᠭᠡ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠡᠩᠭᠯᠢ ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠢᠯᠤ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢ ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ ᠃

︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ︾ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ‍ᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ︽ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ︾ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠨᠢ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠂ 1-4 ᠪᠣᠳᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳ᠋ᠸᠮᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ︾ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠂ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ‍ᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠪᠠ ᠃

ᠰᠡᠴᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ︾ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠳᠤ ᠶ‍ᠠᠭ ᠡᠷᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ 2600 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠢᠮᠠᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ 12 ᠪᠣᠳᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ 7 ᠪᠣᠳᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠡᠳᠡ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠤᠮ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃

ᠰᠡᠴᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ︽ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ︾ ( ᠫᠸᠲ᠋ᠸᠷᠪᠦᠷᠡᠭ᠌ ᠂ 2004 ) ᠨᠢ ᠫᠸᠲ᠋ᠸᠷᠪᠦᠷᠡᠭ᠌ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠪᠠ ᠃ 1984 ᠣᠨ ᠪᠠ 1986 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ︽ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ︾ ( 7 ᠪᠣᠳᠢ ) ᠂ ︽ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶ‍ᠠᠩ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ︾ ( 8 ᠪᠣᠳᠢ ) ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ 1986 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠺᠦᠫᠫᠸᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ︽ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲᠤ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ︾ ᠶᠢᠡᠨ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃

2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ︽ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ︾ ᠢ 2002-2003 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠪᠠ  ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠢᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ( ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ) ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ︾ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ︽ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠢᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠢᠪ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ︾ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃


ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ︾

ᠫᠸᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠰᠡᠴᠡᠡᠮᠥᠩᠭᠡ

1984 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠣᠢ

ᠭᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ

ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠢ

ᠳᠠᠮᠷᠢᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠪᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠢ

ᠣᠷᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠡᠨᠡᠦᠡᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠠᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠢᠪ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ

ᠳᠤᠢᠪᠠᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠶ‍ᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠲᠤ ᠭᠢᠴᠢᠶ‍ᠠᠯ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠢ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ

1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ G.ᠺᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠤᠠᠸᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠡᠦᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠦᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ

︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ︾ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ

ᠫᠠᠵᠠᠢ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶ‍ᠠᠯ

ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠸᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶ‍ᠠᠯ

︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠠᠳᠢ ︽ ᠭᠡᠰᠡᠷ ︾ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ

ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 522
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁