ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠡᠬᠥᠯᠡ ᠴᠣᠭᠣᠴᠢᠨ

ᠦᠨᠳᠥᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠬᠥ ᠳᠤ

ᠨᠠᠷᠠ

ᠲᠣᠡᠭ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠦᠨᠥᠷᠳᠦᠨ᠎ᠠ᠂

ᠡᠷᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠃

ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠠᠶᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠬᠠᠷᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠮᠣ

ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠣᠨᠣᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ︕


ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ

ᠵᠢᠬᠥᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠣᠵᠣ

ᠲᠣᠭᠣᠬᠣ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ︕


〔 ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠳᠠ 〕 ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣ ᠡᠢᠷᠠᠭᠣ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠴᠣ ᠡᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠵᠢᠬᠥᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ 《 ᠰᠢᠪᠠᠭᠣ 》 ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠭᠣᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠯᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠣᠵᠣ ᠡᠰᠠ ᠦᠳᠡᠯᠬᠥ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠣᠭᠣᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠭᠡᠬᠡᠢ᠌ᠮᠤᠷᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ᠂ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 496
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁