ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ 800 ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶ‍ᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠭᠢ ᠰᠤᠳᠤ ᠮᠤᠢᠨ ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ︽ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠤᠶ‍ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠢᠪ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ︾ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠶ 60 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠠᠷᠬᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠴᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠤᠯᠠ ᠂ ᠰᠠᠷᠬᠤᠤᠨ ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠥᠦᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠂ ᠥᠴᠢᠭ᠌ ᠂ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠩᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠭᠦ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃


ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ


ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠢᠯᠢᠶ‍ᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠷᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠢᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠠᠮᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨᠤᠨ ᠮᠤᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠶ‍ᠠᠷᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠂ ᠶ‍ᠠᠷᠠ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠂ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠥᠦᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠂ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ︽ ᠡᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠵᠢᠭᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ( ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ) ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠣᠰᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠂ ᠰᠥ᠊ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠰᠥ᠊ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠮᠠᠳᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠣᠠᠳᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠊ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠢᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ‍ᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠳᠤᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ︽ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ︾ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠠᠵᠢ ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ‍ᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠃

ᠰᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠂ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠊ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ︽ ᠮᠠᠴᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠬᠤ ︾ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤ ᠂ ᠰᠠᠷᠬᠤᠤᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠠᠰᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠠᠷᠬᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠡᠴᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠥᠭᠯᠥᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠠᠭ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠰᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠰᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠶ‍ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠢᠶ‍ᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠴᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠰᠬᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠤᠠᠬᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ︽ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ︾ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃


ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ


ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶ‍ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠳᠤᠢᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠨ ᠳᠡᠦᠡᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤᠠᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠳᠤᠯᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠂ ᠮᠤᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃


ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠷ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ ᠂ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠳᠤᠢᠯᠤᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠃

800 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠤᠠᠳᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠃ ( ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ )

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠡᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ

ᠨᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ

ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠴᠢᠭ᠌

ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠰᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠰᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠪᠠ

ᠥᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭᠢᠯ

ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠳᠠᠷᠬᠠᠤᠨ

ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠬᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠩ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠢᠠᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 1007
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁