ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ


ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ

ᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠁


ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠃


ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠪᠠᠷ

ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ

ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠣᠴᠠᠯ᠎ᠠ ᠃


ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠤᠨ ᠵᠢᠠᠷ

ᠳᠤᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠮ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠰᠢᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠠᠨ

ᠳᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠳᠠᠷᠭᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ

ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ ︕ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ


ᠪᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ

ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠰᠥ᠋

ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢ ᠮᠤᠢᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠢᠨᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ

ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ

ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠸᠲ ᠪᠦᠭᠦᠨ

ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠳᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ

ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢ ᠡᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠡᠷᠢᠶ‍ᠡᠴᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠩᠰᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠠᠴᠢᠭ

ᠡᠡᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠁


ᠨᠠᠳᠠ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ


ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ

ᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠢᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠤ

ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ

ᠠᠷᠢᠭᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠭᠡᠴᠢ

ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠠᠢ ᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠣᠭᠤᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠯᠠ ︕ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ


ᠳᠤᠢᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠳᠤᠢᠰᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠡᠰᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ

ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ︱

ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠃

ᠪᠣᠱᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠊ᠤ

ᠪᠣᠷᠪᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠰᠤᠯ ︱

ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠃ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠣᠩᠰᠢ


ᠵᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠊ᠤ

       ᠣᠢᠯᠮᠠᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠢ

       ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠣᠩᠰᠢ ᠃

ᠵᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌

       ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ

       ᠭᠤᠪᠢ ᠂ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠂ ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ

ᠵᠢᠰᠤ ᠵᠢᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ

       ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠪᠠᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠡᠴᠦᠦᠯ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠢᠷᠡᠮᠡᠷ

       ᠭᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠭᠣᠢ᠌ᠳᠠᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠊ᠢ

ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠱᠠᠤᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

       ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠡᠴᠡ

ᠵᠤᠯ ᠬᠠᠷᠭᠤᠪᠠᠯ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

       ᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠣᠩᠰᠢ ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ᠂ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 848
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁