ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍ᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤ ᠮᠤᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠪᠣ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠢᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦᠯ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠯ ᠰᠤᠯᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠠᠵᠢᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠ ᠶ‍ᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠵᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠮᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠢᠨᠠᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ  ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠮᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂ ᠣᠭᠤᠰᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠢᠵᠠ ᠡ ᠬᠥ᠋ ︕ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠢ᠌ᠨ ᠡᠢᠷᠡᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠨᠠᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠡᠢ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠯᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢᠭᠴᠢ ᠭᠢᠷᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠡᠢᠷᠡᠵᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰᠭᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠨᠤᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠰᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠤᠨ ᠯᠡᠩᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠢᠨᠠᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠡᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ  ᠤ ᠵᠤᠢᠩ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ‍ᠠᠵᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠭᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠢᠨᠠᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ᠌ ᠊ᠤᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠡᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠠᠯᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ︖ ᠭᠡᠤᠨ ᠯᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠸᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠪᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃

︱ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠶ‍ᠤ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠢ᠂ ᠣᠢᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠪᠤᠯᠤᠯᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠴᠤ ᠮᠤᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠭ ᠣᠢᠨᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠡᠪᠠᠷᠡᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃

︱ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ ︖

︱ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠬᠠᠨ ᠶ‍ᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠯᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠨ᠄

︱ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠡ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠱᠠᠯᠠ ᠠᠷᠴᠢᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠺᠤᠰᠲ᠋ᠢᠶ‍ᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠥᠦᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠢᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ  ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠶ‍ᠤᠸᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠣᠢᠨᠠᠳᠠᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠮᠤᠢᠨ ᠯᠠ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠢᠵᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

︱ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠣᠢᠨᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠃

︱ ᠳᠠ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠭᠡᠪᠡ ︖ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠶ‍ᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠢᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠳᠠ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠢᠷᠡᠵᠤ ᠣᠢᠵᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠶ‍ᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯ ᠰᠢᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠴᠢᠨᠢ ︕ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠣᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠴᠢᠭᠢ  ᠪᠠᠨ ᠡᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠵᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠯ ᠮᠥᠭᠦᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠠᠨ  ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

︱ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠢᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠣᠢᠨᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠶ‍ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠢ ︖ ᠵᠠ᠂ ᠵᠠ᠃ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠪᠠ ᠃

︱ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠢ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ ᠃

︱ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠨ ᠨᠤᠶ‍ᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠃

︱ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠦ︖

︱ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠃

︱ ᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠠ ︖

︱  ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃

︱ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠢᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ︖

︱ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠢᠨᠠᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ᠄

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠵᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠢᠪᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ᠄

︱ ᠵᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠮᠸᠷ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ︖ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ᠄

︱ ᠡ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠮᠸᠷ ᠴᠸᠺ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠯᠴᠢ ᠹᠤᠢᠴᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ《 267 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠱᠤᠷᠤᠡᠭ᠌ 》 ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠢᠴᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ 《 MK ︱ 00267 》 ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠃

︱ ᠴᠢ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠤᠯ᠃ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠮᠸᠷ ᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠠᠳᠤᠷᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠮᠤᠢᠴᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠣᠭᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠴᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠴᠠᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠵᠤ᠄

︱ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠴᠠᠢ ᠣᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠴᠤ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠣᠢᠨᠤᠳᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠢᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠢᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠡᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

︱ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠢᠨ ᠪᠢᠵᠠ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ ᠃

︱ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠮ᠃

︱ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ︖

︱ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ᠄

︱ ᠳᠠ ᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠶ‍ᠤᠮ ᠪᠢᠵᠠ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠭᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

︱ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠣᠢᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶ‍ᠠᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠡᠢᠷᠡᠵᠤ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ ᠭᠢᠴᠢᠶ‍ᠡᠩᠭᠦᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠠᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

︱ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ ︖

︱ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠃

︱ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶ‍ᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠢᠰᠳᠠᠢ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠣᠢᠵᠠᠵᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠨ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ︖

︱  ᠦᠭᠡᠶ᠃

︱ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ᠃ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠯᠢ᠃

︱ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ 3411 ᠳᠤ᠂ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠵᠢᠷᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ 5603 ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

︱ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠳᠡ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖

︱  ᠦᠭᠡᠶ ᠡ ᠃

︱ ᠵᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠴᠤ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠨᠠᠩᠵᠢᠵᠤ ᠣᠢᠵᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ᠂ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠰᠪᠣᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠠᠩᠵᠢᠵᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠴᠤᠯᠦᠡᠭ᠌᠂ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠢᠨ ᠯᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠡᠢᠷᠡᠵᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠷ  ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠳᠠᠨ᠄

︱ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ︖ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠡᠭ᠌ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠨᠤᠰ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶ‍ᠤᠮ ᠦᠦ︖ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠄

︱ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠫᠸᠷᠠᠩᠯᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠢᠨᠤᠳᠤᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠡᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠮᠤᠢᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠵᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠵᠢᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮᠵᠤᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠮᠤᠢᠨ ᠯᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ᠄

︱ ᠳᠠ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠢᠨᠠᠮᠰᠢᠯᠳᠠᠢ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠨᠤᠮᠸᠷ  ᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

︱ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠢᠵᠠ ︖ ᠪᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ  ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶ‍ᠠᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶ‍ᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠫᠸᠷᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠰᠤᠯ ᠭᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠸᠷᠠᠩᠯᠠᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠳᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠤᠰᠪᠠᠯ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠄

︱ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ᠄

︱ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠳᠤᠪᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠨᠡ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠷᠳᠡ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠢ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶ‍ᠠᠭ ᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶ‍ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠤ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠡ ᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠄

︱ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠤᠩᠬᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠤᠰᠪᠠᠯ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠄

︱ ᠪᠢ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶ‍ᠡᠭᠡᠡᠦᠰᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ 3411 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠮᠤᠢᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠳᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠵᠤᠢᠪᠰᠢᠶ‍ᠠᠷᠠᠯ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ᠄

︱ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠢᠨᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠢᠰᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠢᠰᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠩᠵᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠪᠣᠭᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠢᠷᠤᠪᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠢᠯᠠ ︖

︱ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠳᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ︖

︱ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠁

︱ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠭᠴᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠨᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ  ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠴᠡᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠺ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠ᠃ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠰᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠄

︱ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ 5630 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠤᠮᠸᠷ᠂ ᠡᠢᠳᠡᠷᠭᠦᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶ‍ᠠᠮᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠤᠨ᠄

︱ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠰᠢᠤᠳᠠᠠᠴᠢ ᠵᠠᠪ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠵᠠᠪᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ  ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠡᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠠᠴᠢ ᠵᠠᠪ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ  ᠢ ᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶ‍ᠠᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠣᠤᠬᠠᠢ ︕ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠢᠵᠠ ᠃

︱ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠭᠡ ᠣᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠭᠢ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠢᠳᠡᠷᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ‍ᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ᠄

︱ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶ‍ᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠢᠭᠦ (ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡ) ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ︖ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠡᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠡ᠃ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠢ ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠢᠨᠠᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠫᠸᠷᠠᠩᠯᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠷᠠᠭᠴᠡ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠯᠠᠪ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠮᠤᠢᠨ᠃ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠨᠡᠩᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠢ ︖ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ︖

ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠺᠢᠨᠣ᠊ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠯᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠦᠡᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠬᠤᠰᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠄

︱ ᠥ ︕ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠩᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠷᠳᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ᠄

︱ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠭᠠᠴᠢ᠃ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠄

︱ ᠳᠠ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ︖ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠴᠠᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠢᠮ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ  ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶ‍ᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠄

︱ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠵᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠨᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠢᠷᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠢᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠯᠠ ︖ ᠥᠦᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ ᠭᠡᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠳᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶ‍ᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠡᠢᠳᠡᠷᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠢᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠢᠷᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠠᠶ‍ᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠮᠰᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠶ‍ᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠡᠢᠨᠢᠶ‍ᠡᠭᠡᠤᠨ᠄

︱ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠠ ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠰᠥᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠵᠤ᠄

︱ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠶ‍ᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ᠄

︱ ᠣᠢᠨᠠᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠢᠨᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃


(ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ)

ᠵᠤᠭᠢᠶ‍ᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠣᠢᠤᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭ

〔ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯ᠂ ᠤᠳᠽᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠺᠤᠮᠫᠢᠤᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠩ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃〕ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠦᠮᠡᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ᠂ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 471
ᠴᠠᠭ᠄ 2015 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠁