ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠤᠤ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠬᠢᠫ ᠬᠤᠫᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 30547
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

᠎(funk beat ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ)

  

    ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ

    ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ

    ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ ︖ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ︖

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠦᠷᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰ

 

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠦᠭᠢᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ

ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠦᠷᠯᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠰᠠᠨ

ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶ‍ᠰ ᠠᠶ‍ᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ

 

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠰᠥᠭᠡᠩᠭᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ

ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠴᠢᠨᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠨ

ᠴᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠦ ︖

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠡ

ᠥ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

 

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠦᠭᠢᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠴᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠵᠤ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ

ᠴᠢᠩ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ

ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ

ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠰᠠᠢ

ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠰᠠᠢ

ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠣᠠᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠨᠦᠰᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠳ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ

ᠪᠠᠳᠠᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠦ ︖ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠦ ︖ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠦᠭᠢᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠶᠠᠰ ᠵᠢᠠᠷ

ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠳᠦᠷᠢ

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠭᠡᠨᠡ ᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠢ ᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ

ᠦᠭᠡᠶ ᠡ ︕ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠦᠶᠡᠰ ᠥᠶᠡᠰᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ

ᠥᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠭᠢᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ

ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠦ ︖ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠦ ︖ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠦ ︖ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠦ ︖ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ

 

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠦᠭᠢᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

    ᠦᠭᠢᠨ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

 

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠦ ︖

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ