ᠪᠤᠳᠤᠷᠤᠤᠯ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠱ·ᠭᠦᠷᠪᠠᠽᠠᠷ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3927
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ

ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠤᠷᠤᠤᠯ ᠳᠠᠳᠠᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠶ᠎ᠠ

 

ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠣᠢ᠌ᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠣᠢ᠌ᠤᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠤᠳᠣᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠯᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠭᠤᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠡᠴᠡ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠨᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ

ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠭᠡᠯᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠭᠡᠯᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ

ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠢᠤ

ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠤ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠯ᠎ᠠ

ᠵᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠦᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠩᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠠᠢ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠣᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ

ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠭᠦᠦᠷ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠢ᠌ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ

ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠠᠮᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠶᠠᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠳᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌

ᠳᠡᠨᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠳᠡᠯᠭᠦ ᠴᠤ

ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠦᠦ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ

ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦᠪᠳᠦᠭᠡᠳ ᠣᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡ ᠣᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠢᠵᠢᠯᠢᠭᠡᠨ

ᠢᠵᠢᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ

ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠦᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤ

ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ

ᠣᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠢᠨ

ᠣᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠴᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠦᠣᠷ ᠴᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ

ᠶᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠥᠨᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ

ᠪᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠢᠶᠡᠪᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠳᠤᠷᠤᠤᠯ ᠤᠳ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠴᠢ

ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠳᠤᠷᠤᠤᠯ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ