ᠬᠠᠨᠲᠠᠷᠮ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12205
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠵᠤᠮᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠭᠦᠢ ᠭᠦᠢ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ

ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

ᠠᠯᠬᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠭᠦᠢ ᠭᠦᠢ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤᠯᠠᠷ

ᠸᠸᠠᠴᠠᠩ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠠᠱᠸᠩ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠴᠠᠢ ᠭᠦᠢ

ᠥᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠢ

ᠭᠦᠢ ᠭᠦᠢ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ

ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠦᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤᠯᠠᠷ ᠭᠦ

ᠦᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠦᠢ

ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠢ

ᠭᠦᠢ ᠭᠦᠢ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ

ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠢ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ