ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠨ᠎ᠠ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ

ᠦᠭᠡ᠄

ᠠᠶ᠎ᠠ᠄

ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠧ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ

ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9364

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠦᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ

ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠹᠧᠩᠱᠦᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶᠡᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠤᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠠᠢ ᠭᠦᠢ

 

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ

ᠦᠨᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠦᠢ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ

ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠹᠧᠩᠱᠦᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠦᠶᠡᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠠᠢ ᠭᠦᠢ

 

ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠦᠢ

ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠪᠦᠸᠧ ᠸᠠᠩ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ

ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ

 

ᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠢ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ

ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠦᠢ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠢᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨ ᠬᠨ ᠭᠦᠢ

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ

ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠢ