ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠳ
ᠦᠭᠡ᠄ ᠨ·ᠲᠦᠷᠦᠪᠠᠲᠤ
ᠠᠶ᠎ᠠ᠄ ᠴ·ᠫᠦᠷᠪᠦ᠊᠊ᠬᠦ᠋ᠦ
ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ
ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ᠄ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 26718
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ (ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ)

(ᠪᠠᠲᠤ᠊ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠣᠶᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ)

 

ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ

ᠥᠭ᠍ᠰᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠢ

ᠰᠦᠷᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠢ

ᠰᠦᠷᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

 

ᠢᠷᠭᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ

ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ

ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

 

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ

ᠮᠠᠴᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ

ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ

ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

 

ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ

ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

 

ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ